Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Hans röst kom jorden att bäva; men nu har han lovat och sagt: »Ännu en gång skall jag komma icke allenast jorden, utan ock himmelen att bävaDessa ord »ännu en gång» giva till känna att de ting, som kunna bäva, skola, eftersom de äro skapade, bliva förvandlade, för att de ting, som icke kunna bäva, skola bliva beståndande.

Allenast tag dig till vara och akta dig väl, att du icke förgäter vad dina ögon sågo, och icke låter vika ifrån ditt hjärta i all dina livsdagar, utan kungör det för dina barn och dina barnbarn: vad som skedde den dag du stod inför HERREN, din Gud, vid Horeb, HERREN sade till mig: »Församla folket till mig, för att jag låta dem höra mina ord; de lära sig att frukta mig, länge de leva jorden, och de lära sina barn detsammaOch I trädden fram och blevo stående nedanför berget; och berget brann i eld ända upp till himmelen, och där var mörker, moln och töcken.

Ty din tjänare vill icke mer offra brännoffer och slaktoffer åt andra gudar, utan allenast åt HERREN. Detta dock HERREN förlåta din tjänare: när min herre går in i Rimmons tempel för att där böja knä, och han stöder sig vid min hand, och jag också böjer knä där i Rimmons tempel, HERREN förlåta din tjänare, när jag böjer knä i Rimmons tempel. Han sade till honom: »Far i frid

När sedan de första kommo, trodde de att de skulle mer, men också var och en av dem fick samma dagspenning. När de fingo, knorrade de mot husbonden. och sade: 'Dessa sista hava arbetat allenast en timme, och du har ändå ställt dem lika med oss, som hava burit dagens tunga och solens hetta? svarade han en av dem och sade: 'Min vän, jag gör dig ingen orätt.

Du behöfver ej vredgas, inte menar jag allenast dig, jag talar om kvinnorna i norden i allmänhet, om de finska, skandinaviska, engelska. Och låtom oss gärna hänföra de tyska till samma kategori. Det ligger större kraft i tålmodigheten, i troheten och ödmjukheten än i någonting annat. Kraft? Jo pytt! Sådan kraft äger den lägsta slaf.

Kvinnorna i norden äro saktliga, trogna, ödmjuka, tåliga, sina mäns och sina barns lydiga tjänarinnor vet du af hvilken orsak? Emedan de anse det för sin plikt. Och det tror du? Endast och allenast af den orsak att de äro svaga och enfaldiga stackare. De kunna ej vara annorlunda, däri består hela saken. Agnes !

Allenast prästernas jord blev icke Faraos egendom. bodde nu Israel i Egyptens land, i landet Gosen; och de fingo sina besittningar där och voro fruktsamma och förökade sig storligen. Och Jakob levde sjutton år i Egyptens land, att hans levnadsålder blev ett hundra fyrtiosju år.

sant HERREN lever: om I haden låtit dem leva, skulle jag icke hava dräpt ederSedan sade han till Jeter, sin förstfödde: »Stå upp och dräp demMen gossen drog icke ut sitt svärd, ty han var försagd, eftersom han ännu var allenast en gosse.

Ty han vill i dag upphöja dig, att du skall vara hans folk och han din Gud, såsom han har sagt dig, och såsom han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob. Och det är icke med eder allenast som jag i dag sluter detta förbund, detta edsförbund, utan jag gör det både med dem som i dag stå här med oss inför HERREN, vår Gud, och med dem som icke äro här med oss i dag.

Och han vandrade från stad till stad och från by till by och undervisade folket, under det att han fortsatte sin färd till Jerusalem. Och någon frågade honom: »Herre, är det allenast som bliva frälsta svarade han dem: »Kämpen för att komma in genom den trånga dörren; ty många, säger jag eder, skola försöka att komma in och skola dock icke förmå det.

Dagens Ord

isbelagda

Andra Tittar