Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Din kroppshydda är svag, älskade barn. Du är icke kallad att leva länge i denna värld. Jag hoppas det och tänker därpå med glädje. Väl den, som får sätta sig vid Herrens fötter, medan de andres lott äro hushållssorgerna! Men även dessa äro nödvändiga. Kyrkan tarvar ordnare och försvarare.

Såsom Fadern, han som är den levande, har sänt mig, och såsom jag lever genom Fadern, skall ock den som äter mig leva genom mig. är det med det bröd som har kommit ned från himmelen. Det är icke såsom det fäderna fingo äta, vilka sedan dogo; den som äter detta bröd, han skall leva till evig tidDetta sade han, när han undervisade i synagogan i Kapernaum.

Gumman, som hade fullt klart för sig, att hon skulle leva i evighet, hade underlåtit att göra testamente, och pengarna tillföllo följaktligen Wiberg, som var hennes närmaste släkting. Varav följer, att gumman började vända sig i graven snart hon kommit dit. Wiberg bar sin sorg som en man.

Detta gav intet bröd, och snart måste Nyberg för första gången i sitt liv ifrån sin fiol, för att betäcka en del av hyran. Förut hade han alltid haft sin tillflykt hos L., hos vilken han fick gömma sin skatt. Nu var det slut med glädjen för den stackars magistern. Vad skulle han numera leva för? Ingenting, naturligtvis, och tyckte magistern det vore bättre om hans tillvaro upphörde.

Hermione synes mena allvar, hon anförtrodde Alkmene, att hon ville leva uteslutande för sin fader. Och med hänseende till Karmides? Krysanteus har förbjudit honom sin tröskel. Det är en gammal historia.... Och Hermione har förbjudit Alkmene att nämna hans namn. Det betyder mer, mumlade biskopen, men är, om jag dömer rätt, ett gott tecken. En sådan kvinna glömmer icke lätt.

Han har försäkrat, vad som föreföll Rakel i början alldeles otroligt, att han ej kunde leva, om han ej emellanåt finge se och tala med henne. Hon måste dock tro hans ord, ty han var ju utomordentligt vis, hade kastat djupa blickar in i naturen och kände bäst själv de hemliga villkoren för sin tillvaro.

Vidare: vi hava haft köttsliga fäder, som agade oss, och vi visade försyn för dem; skola vi icke mycket mer vara underdåniga andarnas Fader, att vi leva? De förra agade oss ju för en kort tid, såsom det syntes dem gott, men denne agar oss för vårt verkliga gagn, för att vi skola del av hans helighet.

Var och en av oss leva sin nästa till behag, honom till fromma och honom till uppbyggelse.

Ack, ja, jag vet, att du skall sörja mig, därför att du håller av mig, fast jag alltid varit klen och svag och aldrig varit till nytta för någon. Men du skall ändå glömma mig. Och du skall finna en annan, som hjälper dig med barnenOch åter bad hon mig att , bad att leva i ro de veckor, som stodo henne åter.

Ty jag är nära att falla, och min plåga är alltid inför mig; ja, jag måste bekänna min missgärning, och jag sörjer över min synd. Men mina fiender leva och äro mäktiga, och många äro de som hata mig utan sak, de som löna gott med ont, och som stå mig emot, därför att jag far efter det goda. Övergiv mig icke, HERRE; min Gud, var icke långt ifrån mig.

Dagens Ord

blårutig

Andra Tittar