Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och somnade han för att möta livets måndagsmorgon och arbetsvecka. Drängen lägger trumf bordet, blir herre täppan och kröker till ungtupparna.

låt nu, HERRE Gud, ditt ord till min fader David visa sig vara sant; ty du har själv gjort mig till konung över ett folk som är talrikt som stoftet jorden.

folkens församling omgiva dig, och du över den vända åter till höjden. HERREN håller dom över folken; skaffa mig rätt, HERRE, efter min rättfärdighet och ostrafflighet. Låt de ogudaktigas ondska en ände, men håll den rättfärdige vid makt; ty du, som prövar hjärtan och njurar, är en rättfärdig Gud. Min sköld är i Guds hand; han frälsar de rättsinniga.

Och denne ropade, såsom ett lejon ryter: »Herre, här står jag vakt beständigt, dagen igenom, och jag förbliver här min post natt efter natt. Och se, nu kommer här ett tåg av män, ryttare par efter parOch åter talade han och sade: »Fallet, fallet är Babel! Alla dess gudabeläten äro nedbrutna till jorden

Okos, den unge slaven, portvaktarens son, en yngling med glad uppsyn och städat skick, underrättade främlingen, att det torde dröja något länge, innan hans herre hemkomme; det vore därför hans, Okos', skyldighet att visa gästen, var han skulle finna badrummet, om han ville bada, biblioteket, om han ville läsa, ett avskilt gästrum, om han vore trött och föredroge ett sådant framför vilosofforna i aulan.

Ja, HERREN är konung alltid och evinnerligen; hedningarna utrotas ur hans land. De ödmjukas trängtan hör du, HERRE; du gör deras hjärtan ståndaktiga; du låter ditt öra giva akt för att skaffa den faderlöse och förtryckte rätt, att människor, komna av jord, ej längre vålla skräck. För sångmästaren; av David. Till HERREN Har jag tagit min tillflykt.

sade han till honom: »Herre, jag är redo att med dig både i fängelse och i dödenMen han svarade: »Jag säger dig, Petrus: I dag skall icke hanen gala, förrän du tre gånger har förnekat mig och sagt att du icke känner mig

Men när HERREN gör min herre gott, tänk din tjänarinna sade David till Abigal: »Välsignad vare HERREN, Israels Gud som i dag har sänt dig mig till mötes! Och välsignat vare ditt förstånd, och välsignad vare du själv, som i dag har hindrat mig från att ådraga mig blodskuld och skaffa mig rätt med egen hand!

Därför, tagen eder till vara, du och hela din hop, I som haven rotat eder samman mot HERREN ty vad är Aron, att I knorren mot honomOch Mose sände och lät kalla till sig Datan och Abiram, Eliabs söner. Men de sade: »vi komma icke. Är det icke nog att du har fört oss hitupp ur ett land som flöt av mjölk och honung, för att låta oss I öknen? Vill du nu ock upphäva dig till herre över oss?

sade Jesus till honom: »Om I icke sen tecken och under, tron I ickeMannen sade till honom: »Herre, kom ned, förrän mitt barn dörJesus svarade honom: », din son får leva trodde mannen det ord som Jesus sade till honom, och gick.

Dagens Ord

isbelagda

Andra Tittar