Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Har du intet nytt att säga mig?... Något om dina vänner, chouanerna, som Fouché gärna underhåller mig med? Eller om ditt gamla ideal, »vi med Guds nåde»? Har han skrivit igen? frågade hon hastigt. Nej, gudskelov! Jag svarade honom tydligt nog i somras. Nu går Fouché bara och väntar , att han skall svara mig !

Men om vore, varför skreko människorna emot, när någon ville tro Guds egna ord, att det icke fanns en ren, att det icke fanns något kärnfriskt, något sunt?

Att beskrifningen det nya Jerusalem från kap. 21:9 till kap. 22:15 framställer tillståndet under de tusen åren, visar äfven uttrycket "Guds och lammets tron," 22:l,3.

Och han uppförde åt sig hus i Davids stad; sedan beredde han en plats åt Guds ark och slog upp ett tält åt den.

Och de beslöto att låta utropa i hela Israel, från Beer-Seba ända till Dan, att man skulle komma och hålla HERRENS, Israels Guds, påskhögtid i Jerusalem; ty man hade icke eljest hållit den samfällt, såsom föreskrivet var.

Uti kap. 11:19 läsa vi, att Guds "förbunds ark blef sedd i hans tempel" och i 15:5, att "vittnesbördets tabernakels tempel i himmelen öppnades." Huru förstå detta? Som vi veta, fick Mose befallning att göra allt efter den förebild, som blef honom visad . berget. "Afbilderna af de himmelska tingen" renas med "kalfvars och bockars blod," men "de himmelska tingen sjelfva behöfva bättre offer."

Och du skall till den som den tiden är präst och säga till honom: »Jag förklarar i dag för HERREN, din Gud, att jag har kommit in i det land som HERREN med ed har lovat våra fäder att giva ossOch prästen skall taga korgen ur din hand och sätta den ned inför HERRENS, din Guds, altare.

Och den Gud som har låtit sitt namn bo där slå ned alla konungar och folk som uträcka sin hand till att överträda denna förordning, och till att förstöra detta Guds hus i Jerusalem. Jag, Darejaves, giver denna befallning. Blive den redligt fullgjord

Guds väg är ostrafflig, HERRENS tal är luttrat. En sköld är han för alla som taga sin tillflykt till honom. Ty vem är Gud förutom HERREN, och vem är en klippa förutom vår Gud? Gud, du som var mitt starka värn och ledde den ostrafflige hans väg, du som gjorde hans fötter såsom hindens och ställde mig mina höjder, du som lärde mina händer att strida och mina armar att spänna kopparbågen!

Du måste de oss unna, Hvad Gud oss gifvit har: Den helga skatten kunna Vi äga nu enhvar; I slott och koja lika Finns lifvets bästa tröst, Och fattiga och rika Förnimma Herrans röst. Kom nu och sök att taga Från oss vår helgedom, Kom nu med mänsklig saga Och säg, den är Guds dom! Den tid är icke mera, När sådant våld gick an; Nej, nu vill Gud regera Sitt folk, allena han.

Dagens Ord

törnande

Andra Tittar