Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Men det är likväl ovisst, om icke en sådan befallning kan anlända ännu i afton, i morgon, när som man minst väntar den. Hovets eunucker ... du förstår mig? Annæus smålog och nickade bifall. Han tänkte ej blott hovets eunucker, utan ock dess biskopar.

Men varför har min herre konungen fått lust till sådantLikväl blev konungens befallning gällande, trots Joab och härens andra hövitsmän; alltså drog Joab jämte härens andra hövitsmän ut i konungens tjänst för att anställa folkräkning i Israel. Och de gingo över Jordan och lägrade sig vid Aroer, högra sidan om staden i Gads dal, och åt Jaeser till.

Dagen därefter kommo alltså Agrippa och Bernice, med stor ståt, och gingo in i domsalen, tillika med överstarna och de förnämsta männen i staden; och Festus' befallning blev Paulus införd.

När sedan jubelåret inträder för Israels barn, bliver deras arvedel lagd till den stams arvedel, som de komma att tillhöra, men från vår fädernestams arvedel tages deras arvedel bort bjöd Mose Israels barn, efter HERRENS befallning, och sade: »Josefs barns stam har talat rätt.

Likväl blev konungens befallning gällande, trots Joab. Alltså drog Joab ut och for omkring i hela Israel, och kom hem igen till Jerusalem. Och Joab uppgav för David vilken slutsumma folkräkningen utvisade: i Israel funnos tillsammans elva hundra tusen svärdbeväpnade män, och i Juda funnos fyra hundra sjuttio tusen svärdbeväpnade man.

I följd härav gick Daniel in till Arjok, som av konungen hade fått befallning att förgöra de vise i Babel; han gick åstad och sade till honom : »De vise i Babel du icke förgöra.

sade han till sina söner: »Sadlen åsnan åt migNär de hade sadlat åsnan åt honom, satte han sig den och begav dig åstad efter gudsmannen och fann honom sittande under terebinten; och han frågade honom: »Är du den gudsman som har kommit från JudaHan svarade: »Ja sade han till honom: »Kom med mig hem och ät med migMen han svarade: »Jag kan icke vända om med dig och följa dig, och jag vill icke äta eller dricka med dig här orten; ty har blivit mig sagt genom HERRENS ord: Du skall varken äta eller dricka där; du skall icke heller tillbaka samma väg du har gått ditHan sade till honom: »Jag är ock en profet såsom du, och en ängel har talat till mig HERRENS befallning och sagt: 'För honom tillbaka med dig hem och giv honom att äta och drickaMen häri ljög han för honom.

Och han hade givit befallning om granhäcken, som borde dölja det värsta eländet. Trädgården hade icke ansats de sista trettio åren. Gångarna voro övervuxna med mossa och gräs och ett tumstjockt lager av mylla låg över sanden. Vilda, tarvliga örter med maskrosen i spetsen hade tågat upp rabatterna och gjort sig till herrar.

Och om molnskyn en längre tid förblev över tabernaklet, iakttogo Israels barn vad HERREN bjöd dem iakttaga och bröto icke upp. Stundom kunde det hända att molnskyn allenast några dagar stannade över tabernaklet; lågo de efter HERRENS befallning i läger och bröto sedan upp efter HERRENS befallning.

Ska du i kyrkan? frågade vännen. Nej, sade Johan. Jag går aldrig i kyrkan mer. Ja, följ ditt samvete, sade ingeniören. Det var första gången Johan uteblef från kyrkan. Det gälde att trotsa både faderns befallning och sitt samvetes röst.

Dagens Ord

medsols

Andra Tittar