Men Ahimaas, Sadoks son; sade ännu en gång till Joab: »Låt också mig, vad än ske, skynda åstad, efter etiopiernJoab sade: »Varför vill du skynda åstad, min son, detta ju icke kan vara ett glädjebudskap som skaffar dig någon lönHan svarade: »Vad än ske vill jag skynda åstad sade han till honom: » skynda Och Ahimaas skyndade åstad och tog vägen över Jordanslätten och hann om etiopiern.

Men Levi och Benjamin hade han icke räknat jämte de andra, ty konungens befallning var en styggelse för Joab. Vad som hade skett misshagade Gud, och han hemsökte Israel.

Och åt Absalom föddes tre söner och en dotter, som fick namnet Tamar; hon var en skön kvinna. När Absalom hade bott två hela år i Jerusalem utan att komma inför konungens ansikte, sände han bud efter Joab, i avsikt att skicka denne till konungen; men han ville icke komma till honom. Och han sände bud ännu en gång, men han ville ändå icke komma.

nu Hadad i Egypten hörde att David hade gått till vila hos sina fäder, och att härhövitsmannen Joab var död, sade han till Farao: »Låt mig fara hem till mitt landMen Farao sade till honom: »Vad fattas dig här hos mig, eftersom du vill fara till ditt landHan svarade: »Hindra mig icke, utan låt mig .

Och Abner sade till Joab: » vi låta några unga män stå upp och utföra en krigslek i vår åsynJoab svarade: » ske stodo de upp och gingo fram i lika antal: tolv för Benjamin och för Sauls son Is-Boset, och tolv av Davids folk. Och de fattade varandra i huvudet och stötte svärdet i sidan varandra och föllo allasammans därför blev detta ställe kallat Helkat-Hassurim vid Gibeon.

I brevet skrev han : »Ställen Uria längst fram, där striden är som häftigast, och dragen eder sedan tillbaka från honom, att han bliver slagen till dödsUnder belägringen av staden skickade Joab Uria till den plats där han visste att de tappraste männen funnos.

blev konungen häftigt upprörd och gick upp i salen över porten och grät. Och under det att han gick, ropade han : »Min son Absalom, min son, min son Absalom! Ack, att jag hade fått i ditt ställe! Absalom, min son, min sonOch det blev berättat för Joab att konungen grät och sörjde Absalom.

Joab, Serujas son, hade befälet över krigshären, och Josafat Ahiluds son, var kansler. Sadok, Ahitubs son, och Ahimelek, Ebjatars son, voro präster, och Seraja var sekreterare. Benaja, Jojadas son, hade befälet över keretéerna och peletéerna; dessutom voro Davids söner präster.

Sedan sände Joab bud till David och lät säga honom: »Jag har angripit Rabba och har redan intagit Vattenstaden. församla du nu det övriga folket och belägra staden och intag den, att det icke bliver jag som intager staden och får bära namnet därför församlade David allt folket och tågade till Rabba och angrep det och intog det.

Och han sade: »Om araméerna bliva mig övermäktiga, skall du komma mig till hjälp; och om Ammons barn bliva dig övermäktiga, vill jag tåga till din hjälp. Var nu vid gott mod; ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan HERREN göra vad honom täckesDärefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot araméerna och de flydde för honom.