Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och han tillade: »Fördenskull har jag sagt eder att ingen kan komma till mig, om det icke bliver honom givet av FadernFör detta tals skull drogo sig många av hans lärjungar tillbaka, att de icke längre vandrade med honom. sade Jesus till de tolv: »Icke viljen väl också I bortSimon Petrus svarade honom: »Herre, till vem skulle vi ?

Ordningen går sin gång, riset blomstrar upp, övermodet grönskar; våldet reser sig till ett ris för ogudaktigheten. bliver intet kvar av dem, intet av hela deras hop, intet av deras gods, och till intet bliver deras härlighet. Stunden kommer, dagen nalkas; köparen icke glädja sig, och säljaren icke sörja, ty vredesglöd kommer över hela hopen därinne.

Den rikedom han har slukat måste han utspy; av Gud drives den ut ur hans buk. Ja, huggormsgift kommer han att dricka, av etterormens tunga bliver han dräpt. Ingen bäck får vederkvicka hans syn, ingen ström med flöden av honung och gräddmjölk. Sitt fördärv måste han återbära, han får ej njuta därav; hans fröjd svarar ej mot den rikedom han har vunnit.

Var och en som kommer därvid bliver helig. Och HERREN talade till Mose och sade: Detta är det offer som Aron och hans söner skola offra åt HERREN den dag någon av dem undfår smörjelsen: en tiondedels efa fint mjöl såsom det dagliga spisoffret, hälften om morgonen och hälften om aftonen.

Det skall vara en gärd av Israels barn, av deras tackoffer, en gärd av dem åt HERREN. Och Arons heliga kläder skola hans söner hava efter honom, för att de i dem bliva smorda och mottaga handfyllning. I sju dagar skall den av hans söner, som bliver präst i hans ställe, ikläda sig dem, den som skall in i uppenbarelsetältet för att göra tjänst i helgedomen.

Vart träd som icke bär god frukt bliver avhugget och kastat i elden. Alltså skolen I känna dem av deras frukt. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.

HERREN prövar den rättfärdige; men den ogudaktige och den som älskar våld, dem hatar hans själ. Han skall låta ljungeldssnaror regna över de ogudaktiga; eld och svavel och glödande vind, det är den kalk som bliver dem beskärd. Ty HERREN är rättfärdig, han älskar rättfärdigheten; de redliga skola skåda hans ansikte. För sångmästaren, till Seminít; en psalm av David.

Ty tiden är inne att domen skall begynna, och det Guds hus; men om begynnelsen sker med oss, vad bliver änden för dem som icke hörsamma Guds evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd bliver frälst, »huru skall det den ogudaktige och syndarenAlltså, de som efter Guds vilja lida, de anbefalla sina själar åt sin trofaste Skapare, allt under det att de göra vad gott är.

Mina bröder, om händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du hava akt dig själv, att icke också du bliver frestad. Bären varandras bördor; uppfyllen I Kristi lag. Ty om någon tycker sig något vara, fastän han intet är, bedrager han sig själv.

Men om genom tvagningen fläcken har gått bort klädnaden, eller det vävda eller virkade tyget, eller skinnsaken, vad det vara , skall det för andra gången tvås, och bliver det rent.

Dagens Ord

mässing

Andra Tittar