Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Halm skall man icke giva eder, men det bestämda antalet tegel måsten I ändå lämna märkte Israels barns tillsyningsmän att det var illa ställt för dem, eftersom de hade fått det svaret att de icke skulle något avdrag i det antal tegel, som de skulle lämna för var dag.

Men Jakob gav platsen namnet Peniel, »ty», sade han, »jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och dock har mitt liv blivit räddat». Och när han hade kommit förbi Penuel, såg han solen upp; men han haltade höften. Fördenskull äta Israels barn ännu i dag icke höftsenan som ligger höftleden, därför nämligen, att han gav Jakob ett slag höftleden, höftsenan.

Den skall vara ett evärdligt tecken mellan mig och Israels barn; ty sex dagar gjorde HERREN himmel och jord, men sjunde dagen vilade han och tog sig ro. När han nu hade talat ut med; Mose Sinai berg, gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, vilka Gud hade skrivit med sitt finger.

Och Samuel sade till honom: »HERREN har i dag ryckt Israels konungarike från dig och givit det åt en annan, som är bättre än du.

Han tog sig en fäste- och bönedag, v. 3, och fick, sedan han hade bekänt sin och sitt folks synd, v. 4-19, uppenbarelse om, att, ehuru visserligen en delvis återställelse af Israel snart skulle inträffa, finge han dock icke vänta, att Israels fulla återställelse skulle ske snart. Vid dessa års slut skulle förändringar inträffa med folket och med staden.

Det skall vara en gärd av Israels barn, av deras tackoffer, en gärd av dem åt HERREN. Och Arons heliga kläder skola hans söner hava efter honom, för att de i dem bliva smorda och mottaga handfyllning. I sju dagar skall den av hans söner, som bliver präst i hans ställe, ikläda sig dem, den som skall in i uppenbarelsetältet för att göra tjänst i helgedomen.

Alla dessa äro Israels stammar, tolv till antalet, och detta är vad deras fader talade till dem, när han välsignade dem; åt var och en av dem gav han sin särskilda välsignelse.

Gersons barn åter fingo genom lotten ur Isaskars stams släkter, ur Asers stam, ur Naftali stam och ur andra hälften av Manasse stam, i Basan, tretton städer. Meraris barn fingo, efter sina släkter, ur Rubens stam, ur Gads stam och ur Sebulons stam tolv städer. Israels barn gåvo nu åt leviterna dessa städer med tillhörande utmarker, genom lottkastning, såsom HERREN hade bjudit genom Mose.

Märken nu och sen huru han söker sak med migMen när gudsmannen Elisa hörde att Israels konung hade rivit sönder sina kläder, sände han till konungen och lät säga: »Varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig, skall han förnimma att en profet finnes i Israel kom Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus.

Han hade beslutit att det heliga berget Moria uppbygga ett tempel, som skulle varda den nya medelpunkten för Jehovas dyrkare, i prakt tävlande med Salomos och Herodes den stores. En allmän hänförelse hade fattat judarne. Templets återuppbyggande och det nytt födda Israels förening kring dess heliga murar hade under deras förtryck och smälek aldrig upphört att vara deras hopp.

Dagens Ord

törnande

Andra Tittar