Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Se, ej ens månen skiner nog klart, ej ens stjärnorna äro rena i hans ögon; huru mycket mindre människan, det krypet, människobarnet, den masken! Därefter tog Job till orda och sade: Vilken hjälp har du ej skänkt den vanmäktige, huru har du ej stärkt den maktlöses arm! Vilka råd har du ej givit den ovise, och vilket överflöd av klokhet har du ej lagt i dagen!

Det var egendomligt... Hur han än grävde i det förflutna, fann han ingenting som han kunde berömma sig av, icke det ringaste, mera än att han en gång förra året hade givit bort en gammal vinteröverrock åt en fattig. Men det var ju icke han själv, utan hans far, som bekostade hans kläder; egentligen hade han alltså icke haft någon rättighet att ge bort rocken.

Och Mose sammankallade hela Israel och sade till dem: I haven sett allt vad HERREN har gjort inför edra ögon i Egyptens land, med Farao och alla hans tjänare och hela hans land, de stora hemsökelser som du med egna ögon såg, de stora tecknen och undren. Men HERREN har ännu intill denna dag icke givit eder hjärtan att förstå med, ögon att se med och öron att höra med.

Han tog avsked från sin lärarebefattning, vilken givit honom många ljuva, dock nu bittra minnen; vid avskedet, som åtföljdes av en middag med vers och ordensutnämning, hade mången som kände den allbekante kurtisörens framfarna dagar svårt att hålla sig allvarsam, tidningarne påbördade honom dygder, dem han själv aldrig drömt sig äga.

Men om hans fader icke har några broder, skolen I giva hans arvedel åt närmaste blodsförvant inom hans släkt, och denne skall taga den i besittningDetta skall vara en rättsstadga för Israels barn, såsom HERREN har bjudit Mose. Och HERREN sade till Mose: »Stig upp här Abarimberget, skall du se det land som jag har givit åt Israels barn.

sade folket till Samuel: »Vilka voro de som sade: 'Skulle Saul bliva konung över oss! Given hit dessa män, att vi döda demMen Saul sade: » denna dag skall ingen dödas, ty i dag har HERREN givit seger åt Israel

Varom icke, tala duHusai svarade Absalom: Det råd som Ahitofel denna gång har givit är icke gottOch Husai sade ytterligare: »Du känner din fader och hans män, och vet att de äro hjältar och bistra såsom en björninna från vilken man har tagit ungarna ute marken. Och din fader är ju en krigsman som icke vilar med sitt folk under natten.

Ja, svarade Rakel och synade förtjust de vackra blommorna, som Karmides givit henne. Synagogan är en ypperlig inrättning. Jag tycker om människor, som vörda sin Gud. Men jag kan med skäl anmärka, att er gudstjänst är alltför kort. Den borde räcka hela natten. När komma dina föräldrar hem? Ack, i afton dröjer det icke länge. Begagna ögonblicken för vår gudstjänst, sade Karmides.

Troddes det icke allmänt, att de stora apostlarne Petrus och Paulus hade lidit martyrdöden i Rom? Hade icke Petrus grundat den kristna församlingen där, och betraktades han ej som hennes förste biskop? Var ej den Simon, som Kristus givit detta namn, klippmannen, vilken han skulle bygga sin församling?

Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar! Ty »vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något, som han alltså bör betala igenAv honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.