Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Kommissarien framhöll ytterligare nödvändigheten av uppförandet av en toalettbyggnad å utställningen Ledamoten Thornérbergh hade aldrig kunnat förstå detta märkvärdiga skrikande toletthus, som senare tiden gjort sig hört i samhället.

Gällde det att särskildt framhålla något af bokens stycken, blefve det visst Albulas källa . Albula är en liten flod. Vi veta, att den verkliga alpmänniskan har sin specialitet, och vi minnas historien om honom som samlade bergstoppar: han klängde upp högsta spetsen och knackade lös en bit ur den. Friherrinnan Cedercreutz samlar flodkällor. Hon tar sig fram till flodernas ursprung i gletschern, hon vandrar uppåt långs deras lopp, studerar i detalj deras utveckling genom flodens, åns, bäckens och rännilens olika faser, med ett ord: hon att säga botaniserar dem. Vägen till Albulas källa går genom en ladugård. Här varsnar hon ett anslag som förbjuder tillträdet. Inskriften Aphthae epizootica säger henne strax, att det är fråga om den smittosamma mul- och klöfsjukan. En landtpolis dyker upp och skänker genom sin närvaro eftertryck åt förbudet. Författarinnan blir »full af tantaluskval». Men hvad skall hon göra? »Det var kanske ändå inte rådligt att trotsa förbudet, femtio francs var en rätt stor summa, och det kunde hända, att jag skulle ytterligare ledsamheter». Efter att i någon mån ha åberopat också sin finländska »känsla af respekt för lag och rätt» afstår författarinnan för denna gång. Men hon ger sig inte. Tio dagar senare griper hon sig åter saken an. Denna gång tyckes respekten för lag och rätt ha lagt sig litet, och den energiska damen står i begrepp att »kvista af» genom det förbjudna området. Dock, i

Hon sökte förgäfves att locka fram några ytterligare smådrag om de handlande personerna. Han blef nervös och orolig snart hon slog den strängen. Hon märkte det och derför höll hon upp. Hon vågade icke fråga mer; hon visste att han skulle taga det som ett slags försök till andligt förmynderskap och skulle han helt och hållet krypa in i sitt skal igen.

Ytterligare haven I hört att det är sagt till de gamle: 'Du skall icke svärja falskt' och 'Du skall hålla din ed inför Herren. Men jag säger eder att I alls icke skolen svärja, varken vid himmelen, ty den är 'Guds tron', ej heller vid jorden, ty den är 'hans fotapall', ej heller vid Jerusalem, ty det är 'den store Konungens stad'; ej heller du svärja vid ditt huvud, ty du kan icke göra ett enda hår vare sig vitt eller svart; utan sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej.

Se nu efter: var äro konungens spjut och vattenkruset som stodo vid hans huvudgärd kände Saul igen Davids röst och sade: »Det är ju din röst, min son DavidDavid svarade: »Ja, min herre konungOch han sade ytterligare: »Varför jagar min herre efter sin tjänare? Vad har jag gjort, och vad för ont är i min hand?

När Israels barn dagen därefter ryckte fram mot Benjamins barn, drog ock Benjamin andra dagen ut från Gibea mot Israels barn och nedgjorde av dem ytterligare aderton tusen man, allasammans svärdbeväpnade män.

Den som blyges för mig och för mina ord, i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall ock Människosonen blygas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarnaYtterligare sade han till dem: »Sannerligen säger jag eder: Bland dem som här stå finnas några som icke skola smaka döden, förrän de se Guds rike vara kommet i sin kraft

Ytterligare tre år senare, när jag som distinktionskorpral fick mitt efterlängtade avsked ur armén, begick jag dumheten nummer tre; jag lät anställa mig i Kongostatens armé. Gossar, gossar, det var den största dumheten av alla, men jag var bara vid er ålder , man kan inte fordra, att jag skulle ha vett.» »Hutsade vi. »Tyst pojkar, ni kommer att instämma med mig om några år.

Sen vad som ligger öppet för allas ögon. Om någon i sitt sinne är viss om att han hör Kristus till, han ytterligare besinna inom sig, att lika visst som han själv hör Kristus till, lika visst göra också vi det.

Den säkraste och mest omedelbara verkan af utvandringen är, att den minskar konkurrensen bland arbetarne och derigenom höjer arbetslönerna eller, om dessa redan äro stadda i sjunkande, motverkar deras ytterligare sänkning; vidare, ehuru de hemmavarande arbetarne sålunda bli i tillfälle att öka sin konsumtion, bör likväl minskningen i antalet konsumenter medföra, att priset alla sådana förnödenheter, som icke helt och hållet äro beroende af prisställningen den utländska marknaden, varder billigare.

Dagens Ord

suham

Andra Tittar