Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


sade Daniel till hovmästaren som av överste hovmannen hade blivit satt till att hava uppsikt över Daniel, Hananja, Misael och Asarja: »Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar, och låt giva oss grönsaker att äta och vatten att dricka. Sedan du jämföra vårt utseende med de ynglingars som hava ätit av konungens mat; och efter vad du anser du göra med dina tjänare

skickade han åstad sändebud och sade till dem: »Gån och frågen Baal-Sebub, guden i Ekron, om jag skall tillfriskna från denna sjukdomMen HERRENS ängel hade talat till tisbiten Elia: »Stå upp och emot konungens i Samaria sändebud och tala till dem: 'Är det därför att ingen Gud finnes i Israel som I gån åstad och frågen Baal-Sebub, guden i Ekron?

säger konungen: Låten icke Hiskia bedraga eder, ty han förmår icke rädda eder ur min hand Och låten icke Hiskia förleda eder att förtrösta HERREN, därmed att han säger: 'HERREN skall förvisso rädda oss, och denna stad skall icke bliva given i den assyriske konungens hand. Hören icke Hiskia.

Härmed livade han sitt mod, och med modet började åter vreden jäsa över. Karl, röt han, du har vågat kalla min vän och gäst, konungens befallningshavande herr Spöqvist, för usling! Och det vågar jag kalla dig också, du lille otäcke dvärg, svarade Sven. Reta mig icke för mycket, hör du det!... Och en sådan karl skulle Johanna ha! Tvi!

Och Saul sade till David: »Se, min äldsta dotter, Merab, vill jag giva dig till hustru; skicka dig allenast såsom en tapper man i min tjänst, och för HERRENS krigTy Saul tänkte: »Min hand icke drabba honom, filistéernas hand drabba honomMen David svarade Saul: »Vem är jag, vilka hava mina levnadsförhållanden varit, och vad är min faders släkt i Israel, eftersom jag skulle bliva konungens mågNär tiden kom att Sauls dotter Merab skulle hava givits åt David, blev hon emellertid given till hustru åt meholatiten Adriel.

visade sig i samma stund fingrar såsom av en människohand, vilka mitt emot den stora ljusstaken skrevo den vitmenade väggen i konungens palats; och konungen såg handen som skrev. vek färgen bort ifrån konungens ansikte, och han uppfylldes av oroliga tankar, att hans länder skälvde och hans knän slogo emot varandra.

nu min herre konungen icke akta detta som har blivit sagt, att alla konungens söner äro döda; nej, Amnon allena är dödEmellertid flydde Absalom. När nu mannen som stod vakt lyfte upp sina ögon, fick han se mycket folk komma från vägen bakom honom, vid sidan av berget. sade Jonadab till konungen: »Se, där komma konungens söner.

giver jag nu alla dessa länder i min tjänare Nebukadnessars, den babyloniske konungens, hand; ja ock markens djur giver jag honom, för att de tjäna honom. Och alla folk skola vara honom och hans son och hans sonson underdåniga, till dess att också för hans land tiden är inne, att mäktiga folk och stora konungar skola göra honom sig underdånig.

Men varför har min herre konungen fått lust till sådantLikväl blev konungens befallning gällande, trots Joab och härens andra hövitsmän; alltså drog Joab jämte härens andra hövitsmän ut i konungens tjänst för att anställa folkräkning i Israel. Och de gingo över Jordan och lägrade sig vid Aroer, högra sidan om staden i Gads dal, och åt Jaeser till.

Och de höllo det osyrade brödets högtid i sju dagar med glädje; ty HERREN hade berett dem glädje, i det att han hade vänt den assyriske konungens hjärta till dem, att han understödde dem i arbetet Guds, Israels Guds, hus.