Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


drog folket ut fältet mot Israel, och striden stod i Efraims skog. Där blev Israels folk slaget av Davids tjänare, och många stupade där den dagen: tjugu tusen man. Och striden utbredde sig över hela den trakten; och skogen förgjorde mer folk, än svärdet förgjorde den dagen. Och Absalom kom i Davids tjänares väg.

Absalom red sin mulåsna; och när mulåsnan kom under en stor terebint med täta grenar, fastnade hans huvud i terebinten, att han blev hängande mellan himmel och jord, ty mulåsnan som han satt sprang sin väg.

Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: »HERRE, gör Ahitofels råd till dårskapNär sedan David hade kommit upp bergstoppen, där man plägade tillbedja Gud, kom arkiten Husai emot honom, med sönderriven livklädnad och med jord sitt huvud. David sade till honom: »Om du går med mig, bliver du mig till besvär.

Och Ahitofel sade till Absalom: »Låt mig utvälja tolv tusen män, vill jag bryta upp och förfölja David i natt. kan jag komma över honom och förskräcka honom, medan han är utmattad och modlös, och allt hans folk skall taga till flykten; sedan kan jag döda konungen, när han står där övergiven. Därefter skall jag föra allt folket tillbaka till dig.

stod Joab upp och gick hem till Absalom och sade till honom: »Varför hava dina tjänare tänt eld mitt åkerstyckeAbsalom svarade Joab: »Jag sände ju till dig och lät säga: Kom hit, att jag kan skicka dig till konungen och låta säga: 'Varför fick jag komma hem från Gesur?

Fyrtio år voro nu förlidna, Absalom en gång sade till konungen: »Låt mig begiva mig till Hebron för att där infria det löfte som jag har gjort åt HERREN. Ty din tjänare gjorde ett löfte, när jag bodde i Gesur i Aram; jag sade: 'Om HERREN låter mig komma tillbaka till Jerusalem, vill jag hålla en gudstjänst åt HERRENKonungen sade till honom: » i frid stod han upp och begav sig till Hebron.

Och Absalom plägade bittida om morgonen ställa sig vid sidan av vägen som ledde till porten, och ofta någon var väg till konungen med en rättssak som han ville hava avdömd, kallade Absalom honom till sig och frågade: »Från vilken stad är duNär han svarade: »Din tjänare är från den och den av Israels stammar», sade Absalom till honom: »Din sak är visserligen god och rätt, men du har ingen som hör dig hos konungenOch Absalom tillade: »Ack om jag bleve satt till domare i landet!

Och Amasa var son till en man vid namn Jitra, en israelit, som hade gått in till Abigal, Nahas' dotter och Serujas, Joabs moders, syster. Och Israel och Absalom lägrade sig i Gileads land.

Sedan vände David med allt folket tillbaka till Jerusalem. Därefter tilldrog sig följande Davids son Absalom hade en skön syster som hette Tamar, och Davids son Amnon fattade kärlek till henne. Ja, Amnon kom för sin syster Tamars skull i en sådan vånda att han blev sjuk; ty hon var jungfru, och det syntes Amnon icke vara möjligt att göra henne något.

gör nu efter din vishet, och låt icke hans grå hår med frid fara ned i dödsriket. Men mot gileaditen Barsillais söner skall du bevisa godhet, att de vara med bland dem som äta vid ditt bord; ty sådant sätt bemötte de mig, när jag flydde för din broder Absalom.

Dagens Ord

nidarfjället

Andra Tittar