Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Dess betydelse ligger uteslutande i den samvetstillfredsställelse den kan bereda edsafläggaren och i den protest mot edstvånget som den innebär. Slutligen kan nämnas, att domaren, han finner den som skall begå ed vara okunnig i kristendomen, äger rätt att förvisa honom till prästerskapet för att undervisas om edens vikt och betydelse. Af denna rätt bruka våra domare också och begagna sig.

Därunder förgick en tid av vid pass fyra hundra femtio år. Sedan gav han dem domare, ända till profeten Samuels tid. Därefter begärde de en konung; och Gud gav dem Saul, Kis' son, en man av Benjamins stam, för en tid av fyrtio år. Men denne avsatte han och gjorde David till konung över dem.

Dagen därefter gick han åter ut och fick se två hebreiska män träta med varandra. sade han till den som gjorde orätt: »Skall du slå din landsmanHan svarade: »Vem har satt dig till hövding och domare över oss? Vill du dräpa mig, såsom du dräpte egyptiern blev Mose förskräckt och tänkte: » har saken blivit kändOckså fick Farao höra om denna sak och ville dräpa Mose.

Jag överlämnar honom med lugn åt hans insiktsfulla och samvetsgranna domare. Ur materiell synpunkt sett kan han icke vara brottslig; ur ideell synpunkt sett får han icke vara det. Herr Schülers tal mottogs med stillatigande men tydligt bifall. Domaren ställde nu till den anklagade den obligatoriska frågan, om han hade något att tillägga, innan rätten började sin överläggning.

Men är det någon tvistefråga om ord och namn eller om eder egen lag, mån I själva avgöra saken; i sådana mål vill jag icke vara domareOch visade han bort dem från domstolen. grepo de alla gemensamt Sostenes, synagogföreståndaren, och slogo honom inför domstolen; och Gallio frågade alls icke därefter. Men Paulus stannade där ännu ganska länge.

Ty en domare, vars förstånd var omtöcknat av hedniskt mörker, skulle naturligtvis icke fästa ringaste avseende vid den omständigheten, att barnet stals i den ädla avsikten att frälsa dess själ från förtappelsen.

Och i rättssaker skola de uppträda såsom domare och skola avdöma dem efter mina rätter. Och mina lagar och stadgar skola de iakttaga vid alla mina högtider, och mina sabbater skola de hålla heliga.

Men Israels barn ropade till HERREN, och HERREN lät bland Israels barn en frälsare uppstå, som frälste dem, nämligen Otniel, son till Kenas, Kalebs yngre broder. HERRENS Ande kom över honom, och han blev domare i Israel, och när han drog ut till strid, gav HERREN Kusan-Risataim, konungen i Aram, i hans hand, att hans hand blev Kusan-Risataim övermäktig.

Men de hörde icke heller sina domare, utan lupo i trolös avfällighet efter andra gudar och tillbådo dem; de veko med hast av ifrån den väg som deras fäder hade vandrat, i lydnad för HERRENS bud, och gjorde icke såsom de.

Edmée vände sig till sin kusin, och, frankt, med ögonen i hans, frågade hon honom: Vad tänker du om mig du nu ser mig igen? Det svarar jag icke . Att jag i afton är här med dig som hans gäst, är en svaghet, som mången man av ära skulle förakta mig för. Men... ja, det är min sak, och jag är själv domare däri.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar