Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och Ahimaas, Sadoks son, sade: »Låt mig skynda åstad och förkunna för konungen glädjebudskapet att HERREN har dömt honom fri ifrån hans fienders handMen Joab svarade honom: »I dag bliver du ingen glädjebudbärare; en annan dag du förkunna glädjebudskap, men denna dag förkunnar du icke något glädjebudskap, eftersom nu konungens son är dödDärefter sade Joab till en etiopier: » och berätta för konungen vad du har sett föll etiopiern ned för Joab och skyndade därpå åstad.

Snart därpå inträffa budbärare från konungen, hvilkas utsago bestyrker sanningen af häxornas förutsägelser, hvad de tvenne förra titlarne beträffar, och hos Macbeth vaknar i detsamma äfven en skygg tro häxornas tredje löfte. Men konungen icke blott lefver själf, utan äger äfven tvenne arfvingar af tronen; huru skall detta löfte uppfyllas?

Sedan, när David hade kommit över andra sidan, ställde han sig toppen av berget, långt ifrån att avståndet var stort mellan dem. Och David ropade till folket och till Abner, Ners son, och sade: »Vill du icke svara, AbnerAbner svarade och sade: »Vem är du som ropar till konungenDavid sade till Abner: »Du är ju en man som icke har sin like i Israel.

Därefter gick konungen hem till sitt palats och tillbragte hela natten under fasta och lät inga kvinnor komma inför sig; och sömnen flydde honom. Sedan om morgonen, när det dagades, stod konungen upp och gick med hast till lejongropen.

HERRENS nitälskan skall göra detta. Därför säger HERREN om konungen i Assyrien: Han skall icke komma in i denna stad och icke skjuta någon pil ditin; han skall icke mot den föra fram någon sköld eller kasta upp någon vall mot den.

Därefter förde jag eder in i amoréernas land, vilka bodde andra sidan Jordan, och de inläto sig i strid med eder; men jag gav dem i eder hand, att I intogen deras land, och jag förgjorde dem för eder. uppreste sig Balak, Sippors son, konungen i Moab, och gav sig i strid med Israel. Och han sände och lät kalla till sig Bileam, Beors son, för att denne skulle förbanna eder.

Besluten att egna sig åt detta företag, ingick han 1676 till konungen och hertigen af York med en skrifvelse, i hvilken han framstälde 7 motiv och 3 faktiska bevis för sin åsigt.

Och I skolen följa konungen, vare sig han går in eller utLeviterna och hela Juda gjorde allt vad prästen Jojada hade bjudit dem, var och en av dem tog sina män, både de som skulle inträda i vakthållningen sabbaten och de som skulle avgå därifrån sabbaten, ty prästen Jojada lät ingen avdelning vara fri ifrån tjänstgöring.

Allt var av polerad koppar. Jordanslätten lät konungen gjuta det i lerformar, mellan Suckot och Saretan. Och för den övermåttan stora myckenhetens skull lämnade Salomo alla föremålen ovägda, att kopparens vikt icke blev utrönt.

kallade konungen i Egypten hjälpkvinnorna till sig och sade till dem: »Varför gören I och låten barnen levaHjälpkvinnorna svarade Farao: »De hebreiska kvinnorna äro icke såsom de egyptiska. De äro kraftigare; förrän hjälpkvinnan kommer till dem, hava de föttOch Gud lät det väl för hjälpkvinnorna; och folket förökade sig och blev mycket talrikt.

Dagens Ord

törnande

Andra Tittar