Sedan skolen I förvisso komma att höra mig, och I skolen icke mer ohelga mitt heliga namn med edra offerskänker och edra eländiga avgudar.

Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: »Bröder, vad skola vi göraPetrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, många som Herren, vår Gud, kallar

I sju dagar ingen surdeg finnas i edra hus; ty var och en son äter något syrligt, han skall utrotas ur Israels menighet, evad han är främling eller inföding i landet. Intet syrligt skolen I äta; var I än ären bosatta skolen I äta osyrat bröd. Och Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sade till dem: »Begiven eder hem, och tagen eder ett lamm för vart hushåll och slakten påskalammet.

Vid ingången till uppenbarelsetältet skolen I stanna kvar i sju dygn, dag och natt, och I skolen iakttaga vad HERREN har bjudit eder iakttaga, det att I icke mån ; ty är mig bjudetOch Aron och hans söner gjorde allt vad HERREN hade bjudit genom Mose. Och åttonde dagen kallade Mose till sig Aron och hans söner och de äldste i Israel.

sade jag: »Ack Herre, HERRE! Profeterna säga ju till dem: I skolen icke se något svärd, ej heller skall hungersnöd träffa eder, nej, en varaktig frid skall jag giva eder denna platsMen HERREN sade till mig: Profeterna profetera lögn i mitt namn; jag har icke sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem.

I skolen icke göra eder några av gudar, ej heller uppresa åt eder något beläte eller någon stod, eller uppsätta i edert land stenar med inhuggna bilder, för att tillbedja vid dem; ty jag är HERREN, eder Gud. Mina sabbater skolen I hålla, och för min helgedom skolen I hava fruktan. Jag är HERREN.

Och Mose gick mitt in i skyn och steg upp berget. Sedan blev Mose kvar berget i fyrtio dagar och fyrtio nätter. Och HERREN talade till Mose och sade: Säg till Israels barn att de upptaga en gärd åt mig; av var och en som har ett därtill villigt hjärta skolen I upptaga denna gärd åt mig.

Och HERREN upphäver ett rytande från Sion, och från Jerusalem låter han höra sin röst, att himmelen och jorden bäva. Men för sitt folk är HERREN en tillflykt och för Israels barn ett värn. Och I skolen förnimma att jag är HERREN, eder Gud, som bor Sion, mitt heliga berg. Och Jerusalem skall vara en helgad plats och främlingar skola icke mer draga ditin.

Om I alltså säljer något åt eder nästa eller köpen något av eder nästa, skolen I icke göra varandra orätt: efter antalet år från jubelåret skall du betala din nästa, efter antalet årsgrödor skall han betalning av dig. Alltefter som åren äro flera skall du betala högre pris, och alltefter som åren äro färre skall du betala lägre pris; ty ett visst antal grödor är det han säljer till dig.

Nu skall jag snart utgjuta min förtörnelse över dig och uttömma min vrede dig, och döma dig efter dina gärningar och låta alla dina styggelser komma över dig. Jag skall icke visa någon skonsamhet och icke hava någon misskund, jag skall giva dig efter dina gärningar, och dina styggelser skola vila dig. Och I skolen förnimma att jag, HERREN, är den som slår. Se, dagen är inne; se, det kommer!