Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Jag ser genom mitt fönster de ännu levande bland folket draga i procession kring kyrkan, åkallande Guds barmhärtighet. Medan tåget skrider, glesna dess leder, och hopen av döende och döda, som ligga däromkring, ökas. Själv ser jag stundligen min lekamen, väntande att där skåda de svarta märken, som äro sjukdomens och dödens förebud. Jag vet, att jag skall . Gud vare min själ nådig!

Himmelen har själv talat, inföll helgonet. Det var mina böner, som öppnade hans mun. Åskan röt i ditt öra, att du skall draga härifrån, och blixten hotade att splittra dig, om du ännu vanhelgar detta ställe. Vad har du här att sköta? Jag har sagt det, vördnadsvärde Simon. Vredgas nu icke längre. Ah, jag känner nog ditt uppsåt.

Ty första dagen i första månaden blev det bestämt att man skulle draga upp från Babel; och första dagen i femte månaden kom han till Jerusalem, eftersom Guds goda hand var över honom. Ty Esra hade vänt sitt hjärta till att begrunda HERRENS lag och göra efter den, och till att i Israel undervisa i lag och rätt.

Efter Josuas död frågade Israels barn HERREN och sade: »Vem bland oss skall först draga upp mot kananéerna och strida mot demHERREN sade: »Juda skall göra det; se, jag har givit landet i hans hand sade Juda till sin broder Simeon: »Drag upp med mig in i min arvslott, och låt oss strida mot kananéerna, skall jag sedan tåga med dig in i din arvslott tågade Simeon med honom.

"Käringprat" det mor sagt, mor, som ensam fått draga försorg om barnen, sedan far de sista åren kommit i dåligt sällskap, som lockat honom att dricka tills hans krafter voro slut och han långa tider lade sig hemma, hjälplös och eländig, utan att bry sig om hvarken henne eller barnen. Tårarna kommo honom i ögonen.

Likasom jag gick till rätta med edra fäder i öknen vid Egyptens land, skall jag ock till rätta med eder, säger Herren, HERREN. Och jag skall låta eder draga fram under staven och tvinga eder in i förbundets band.

De draga upp Hassishöjden, och I skolen träffa dem vid andan av dalen, framför Jeruels öken. Men därvid bliver det icke eder sak att strida. I skolen allenast träda fram och stå stilla och se , huru HERREN frälsar eder, I av Juda och Jerusalem. Frukten icke och varen icke förfärade.

Därför säger HERREN : Se, jag tänker ut mot detta släkte vad ont är; och I skolen icke kunna draga eder hals därur, ej heller skolen I sedan stolta, ty det bliver en ond tid. den dagen skall man stämma upp en visa över eder och sjunga en sorgesång; man skall säga: »Det är ute med oss, vi äro förstörda i grund! Mitt folks arvslott bliver nu given åt en annan.

Är du bunden vid hustru, sök icke att bliva lös. Är du utan hustru, sök icke att hustru. Om du likväl skulle gifta dig, syndar du icke därmed; ej heller syndar en jungfru, om hon gifter sig. Dock komma de som göra att draga över sig lekamliga vedermödor; och jag skulle gärna vilja skona eder.

När David åter frågade Gud, svarade Gud honom: »Du skall icke draga upp efter dem; du kringgå dem en omväg, att du kommer över dem från det håll där bakaträden stå.