Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


fördjupade hon sig med blicken i den sjunkande solen, tills svarta fläckar dansade för hennes ögon, och hon blef yr och kände en gråtande längtan att följa det flyende ljuset, lefva i en evig sommars aldrig bleknande dag. Åh, vingar, vingar! Hon sträckte ut armarna, som om hon väntat, att luften skulle bära henne. Hur månde det vara där bortom det blå?

Fortsättes den mekaniska behandlingen af cellulosan, tills inga fibrer mera återstå, erhålles den s.k. amorfa cellulosan, hvilken intorkad ger en hornartad produkt, *cellulit*, som fått användning såsom bindämne i smergel- och karborundumskifvor, såsom tätningsringar vid flänsförskrufningar etc. Pergamynpapperet är i sin enkelhet en storartad uppfinning, som inbrakt Tyskland betydliga summor.

Detta trenne sidor om den malmdigra bergjätten; nedanför den återstående sidan, mellan dess nordliga sluttning och sjön Vättern, utbreder sig ett mera öppet landskap, mellan vars kullar man varsnar en skymt av staden Jönköping, badande sina husrader i trenne insjöar, av vilka den största vidgar sig till en ofantlig spegel åt sommarhimlen med dess skiftande färgspel och åt de romantiska höjder, som följa dess stränder, tills den längst i fjärran sammansmälter med himlaranden.

Carlsson undrade till vad ändamål, ty holmen var kanske tre tunnland stor med bergknallar, lite granskog och endast obetydligt fårbete. Till industriellt ändamål, uppgav direktören och frågade, vad den kostade. Carlsson var villrådig och bad om betänketid, tills han kunde utlura, vad det var som gav holmen dess oväntade värde.

och fastnade stycken af silfverskir vid någon sten och glänste klart i sin gråa omgifning, att de dagen derpå lockade till sig mången förbigåendes blickar, tills slutligen barnen funno dem, med jubel togo upp dem och visade dem för hvarandra. John vaknade blott till hälften, Alma klädde af sig i sängkammaren. "Kommer du redan?" frågade han, öppnande till hälften sina ögon. "Ja."

Förr i världen lät man i England personer, som blivit hängda, dingla kvar i galgen, tills de multnade och föllo ned av sig själva. Man var inte noga som nu för tiden, och om man fick se ett hängande lik eller två under en promenad utåt landsvägen, brydde man sig föga därom.

När théet var drucket, drogo flickorna sig in i Bellas rum och kröpo upp i den gamla obeqväma soffan för att ännu en liten pratstund. Dessapratstunderhade blifvit Bella allt kärare och oumbärligare. Hon tyckte sig ösa med fulla händer tankar och intryck ur dessa samtal, och hon bearbetade dem sedan när hon var ensam, tills hon fått det ena eller andra klart för sig.

Och aldrig har jag sett en blick mer skälmskt triumferande än den, som lyste borta från dörren: Ser du sade den ser du, att du fick komma ändå! Han skrattade, det trollet: Ser du, det halp! Jag skall nog veta, att tukta dig! Och högt: Farväl tills lördag! Du stora troll, bara du icke blir ond, ska vi se!

Kom han inför paraden Tvär och tung i högtidsdräkt, Stod hans manskap hela raden Häpet, som ur sömnen väckt, Ingen skyldring gick med gamman, Ingen sväng förtjänte ros, Tills han gaf dem allesamman Kort god dag och red sin kos. Sådant hände. Dock blott sällan Blott en stor parad till lags.

Och den läsas med allvar, ty med allvar är den skrifven. Ingen känner starkare, än den som skall , behofvet att vara sann, att aflasta allt hvad han burit , att bekänna tills allt är sagdt. Hon, som talar här, har känt det, som om denna bikt vore en skuld, den hon hade att betala till lifvet. Hon har velat visa, hvarför hon icke kunde lefva. Hon försvarar sin död, icke sitt lif.

Dagens Ord

isbelagda

Andra Tittar