Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Till dessa varma önskningar foga vi meddelandet, att vi, tack vare kemisk hjälp från Karolinska universitetet, lyckats med vår brevlåda kombinera en synnerligen sinnrik rävsax, som fungerar ordentligt, men endast snart något osande nedstoppas i lådan.

Olyckan ville också, att Höjer om dagen varit ute och satt flundernät arrendatorns bästa grynna, och detta hade han enligt kontraktet endast begränsad rätt till, i måtto att, som orden lydde, husbehovsfiske vore gårdsägaren ej förment i vilka vatten han ville.

Det är just den sumnma regeringen får för hvarje dollar. Ingen lagstiftningsmakt kunde vara till större välsignelse för den stora massan af landets befolkning. Men frånscdt det materiella intresset står något mycket högre spel republikens heder. Regeringens stämpel skulle endast bestyrka kvad som är sant.

Han blef förresten ganska trött försöket och nere i djupet råkade han i ett förfärligt svettbad trots att han under vägen hade aflagt det ena plagget efter det andra, och endast hade kvar 1 par skor, 1 par strumpor och 1 par byxor sin knotiga men lärda gestalt, när han ändtligen nådde schaktets botten.

Inom mindre än fem minuter låg skonerten grundet, kastades ett par gånger framåt under våldsamma stötar, blev därefter liggande orörlig sidan och överspolades av bränningarna. Grundet låg endast hundra famnar från stranden. De två männen voro redan i båten och ansträngde sina seniga armar för att roende uppnå vraket.

Johannes, som endast "i anden " var Herrens dag, förstod ej, huru jordens eröfring skulle till och "grät mycket" af oro öfver att kanske till sist intet bättre förhållande skulle bli jorden han grät af fruktan, att det icke skulle blifva något tusenårigt rike . Strax skyndar en af de äldste att trösta honom med, att "lejonet af Juda" kan bryta inseglen.

Det karakteristiska hos dem är ej innehållets omvexling, liknelsernas glans och fantasins rikedom, utan endast språkets lena välljud, den melankoliskt veka stämningen och känslans innerlighet. Våra damer skulle kanske finna dem mycket enfaldiga, men säkerligen skulle de önska sina tillbedjare något af deras känslighet.

Han förblef en mistel, som icke kunde växa utan att bäras upp af ett träd; han blef en klängväxt, som måste söka ett stöd. Han var svag och räddhågad af naturen; han öfvades i alla manliga idrotter, var god gymnast, satt upp löpande häst, förde alla slags vapen, sköt, simmade, seglade djerft, men endast för att icke vara sämre än de andra.

Beckers tanke att af de redan tillgängliga sångerna sammanställa Wäinämöinens lefnadssaga bör således anses vara embryot till Kalevala-idéen, en idé, som först senare tyckes ha upprunnit för Lönnrot, sedan han redan länge förut hyst den åsigt, "att af sångerna om Wäinämöinen, Ilmarinen och Lemminkäinen samt våra andra minnesvärda förfäder kanske funnes rikligt, att till och med längre berättelser om deras hjeltebragder kunde af dem sammansättas". De spridda episka sångernas ordnande till smärre hjeltedikter var sålunda ett till sin tanke färdigt faktum, och härifrån var sedan endast ett enda, om också nog djerft och stort steg till idéen, att dessa små-epos vore att anses för delar eller episoder af ett stort helt folkepos.

Det gäller numera icke endast att nödtorfteligen » följa med sin tid», utan äfven att med ifver speja framåt , »Den som stannar, blir förbigången». Utvecklingen i Sverige går långsamt isynnerhet därför, att de industriella verken ofta icke anse sig »ha råd» att hålla sig med specialister i tillräckligt antal såsom arbetsledare, men detta är en falsk sparsamhet.