Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och Jesus visste att Fadern hade givit allt i hans händer, och att han hade gått ut från Gud och skulle till Gud. Men han stod upp från måltiden och lade av sig överklädnaden och tog en linneduk och band den om sig. Sedan slog han vatten i ett bäcken och begynte två lärjungarnas fötter och torkade dem med linneduken som han hade bundit om sig. kom han till Simon Petrus.

Där fanns en smula champagne kvar i hans glas. Jag gick bort och läppjade det. Det var alltså verklighet, att han varit här. Jag såg klockan. Hon var ett. Jag klädde långsamt af mig. Hvad skulle människorna tänka om mig i morgon? Jag ångrade ingenting, och jag var klar och sval i hufvudet som om jag druckit vatten.

Ptschi! jag fick vatten i näsan . . . Och kan jag trampa vatten .

Jag har sjunkit ned i djup dy, där ingen botten är; jag har kommit i djupa vatten, och svallet vill fördränka mig. Jag har ropat mig trött, min strupe är förtorkad; mina ögon försmäkta av förbidan efter min Gud. Flera än håren mitt huvud äro de som hata mig utan sak; många äro de som vilja förgöra mig, de som äro mina fiender utan skäl; vad jag icke har rövat, det måste jag gälda.

Han övergav offensiven, de brinnande husen fingo brinna, och alla sprutor och hinkar spydde sitt vatten över väggar, som rykte, knastrade, svartnade. De första springande blå lågorna dränktes. Små kåkar, munsbitar för de dånande lågorna, revos och trävirket bortskaffades.

Öfver Maijas klara panna flög ett litet moln, kanske det första hennes lefnadshimmel. »Jag ville helst ha det blåa», sade hon, inte silfver och guld, nej, men det blåa, det var vackert.» »Men jag ville ha glas», menade Pekka fundersamt, »det är klart som vatten och man ser inte, när det är vatten uti heller. Herre Gud, hvad jag gärna ville ha glas

Och om den sjuke spottar någon som är ren, skall denne två sina kläder och bada sig i vatten och vara oren ända till aftonen. Och allt varpå den sjuke sitter när han färdas någonstädes, bliver orent.

En aftonstund, solen dalade och förgyllde S:t Petersburgs minareter och glödgade Nevans vatten, gaf sig en ung, filosofie doktor, eller som fursten kallade sådana: »ignorantplanta», i samspråk med Novaja-Golfa. Och man kom , helt naturligt, också in temat om de »förskrufvade idéer», som fursten hade om jordens inre värme.

Men icke ens de troende kunde förmås att giva ett heligt namn åt ett vatten, som flöt mellan Tanningen och Storån och som till köpet var ett tillhåll för råttkungen, hans gemåler och avföda. Prosten blev djupt bedrövad, han satte händerna för ansiktet och försjönk i betraktelser. Syster Mimmi lade sakta ifrån sig tärningarna och tog till strumpstickorna, hon ville icke störa honom.

» vi bede dem om lidt vand», envisades vi, som lefde i den oskyldiga barnatron, att hela norska folket förstår den danska dialekt, som landets universitet utgifver för norska och som städerna kalla modersmålet. »Ualjöd det åter från de manlige läpparne. »Na da vatten ! Är du norska, du

Dagens Ord

mässing

Andra Tittar