Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Hvad har framkallat denna silfverfråga, som alla diskutera? Just detta faktum, att medan tillgången och därför värdet af guld blef oförändradt upptäcktes stora silfvergrufvor, märkliga förbättringar gjordes i grufdriften och ännu märkligare vid bearbetningen af silfvermalmen.

Ifrån förtryck och våld skall han förlossa deras själ, och deras blod skall aktas dyrt i hans ögon. han leva; man föra till honom guld från Saba. Ständigt bedje man för honom, alltid välsigne man honom. Ymnigt växe säden i landet, ända till bergens topp; dess frukt susa likasom Libanons skog; och folk blomstre upp i städerna såsom örter marken.

Och hans son Joram blev konung efter honom. Denne hade bröder, söner till Josafat: Asarja, Jehiel, Sakarja, Asarjahu, Mikael och Sefatja; alla dessa voro söner till Josafat, Israels konung. Och deras fader gav dem stora skänker i silver och guld och dyrbarheter, därtill ock fasta städer i Juda; men konungadömet hade han givit åt Joram, ty denne var den förstfödde.

finner jag i en gammal kemi hemligheten i mitt förfaringssätt för att göra guld, att jag kan medelst metallurgien bevisa med beräkningar och analogier, att jag har gjort guld och att man alltid har fått guld när man har gått till väga. En uppsats, som jag författat över ämnet, skickas till en fransk tidskrift, som genast för in den.

Om du för guld, för gunstbegär ditt värf utfört, fast detta värf mitt lif och slottet räddat, jag med din handling lämnade dig ensam: men jag väger upp din lefnadssaga, din stams förtryckta rätt, mot det du gjort, jag hade aldrig älskat detta folk, jag suttit falsk och språkat i dess kojor, om jag fördöma kunde.

Es. 60:17 synes gifva vid handen, att jorden skall frivilligt gifva ifrån sig sin stora rikedom ädla metaller . Genom de stora jordbäfningar, som inträffa vid början af de tusen åren, synes jordens dolda rikedom utan någon mensklig ansträngning komma till ytan: "Jag vill låta guld komma i stället för koppar, och silfver i stället för jern, och koppar i stället för trä," o.s.v. läsa vi.

I veten ju själva huru vi bodde i Egyptens land, och huru vi drogo mitt igenom de folks land, som I nu haven lämnat Och I sågen deras styggelser och eländiga avgudar, de gudar av trä och sten, silver och guld, som funnos hos dem.

Kom nu och förbanna åt mig detta folk svarade Bileam och sade till Balaks tjänare: »Om Balak än gåve mig mycket silver och guld som hans hus rymmer, kunde jag dock icke överträda HERRENS min Guds befallning, att jag gjorde något däremot, vare sig litet eller stort.

I vägkanten följde telegrafstolparna med sitt sjungande tackel, en ändlös eskader av enmastare utan stänger och rår, slutande med eselhuvun som vinterliggare. kom en grind och en sovande stuga med äppelträn, vilkas frukter lyste i guld som apelsiner, och smällde grinden igen, kärran rullade fram och det enformiga skallrandet försatte den unge resenären i sömn.

En tysk alkemist, Brand, enligt några f. d. soldat, enligt andra en bankrutterad köpman, upptäckte, under det han sysslade med urin för att deraf bereda ett elixir, som han menade skulle förvandla silfver till guld, ett märkvärdigt ämne, hvilket starkt lyste i mörkret och var i hög grad bränbart.

Dagens Ord

avtvår

Andra Tittar