Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Jag, Nebukadnessar, satt i god ro i mitt hus och levde lycklig i mitt palats. hade jag en dröm som förskräckte mig; jag ängslades genom drömbilder mitt läger och genom en syn som jag såg. Därför gav jag befallning att man skulle hämta alla de vise i Babel till mig, för att de skulle säga mig drömmens uttydning.

drev Salomo bort Ebjatar och lät honom icke längre vara HERRENS präst, för att HERRENS ord skulle uppfyllas, det som han hade talat i Silo över Elis hus. nu ryktet härom kom till Joab som ju hade slutit sig till Adonia, om han ock icke hade slutit sig till Absalom flydde han till HERRENS tält och fattade i hornen altaret.

Eftersom nu denne man har kommit in i mitt hus, mån I icke göra en sådan galenskap. Se, jag har en dotter som är jungfru, och han har själv en bihustru. Dem vill jag föra hitut, kunnen I kränka dem och göra med dem vad I finnen för gott. Men med denne man mån I icke göra någon sådan galenskap. Men männen ville icke höra honom; tog mannen sin bihustru och förde henne ut till dem.

Men om den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och övar rätt och rättfärdighet, skall han just därför leva. Och ändå sägen I: »Herrens väg är icke alltid densammaJo, jag skall döma var och en av eder efter hans vägar, I av Israels hus.

utrotade Simri hela Baesas hus, i enlighet med det ord som HERREN hade talat till Baesa genom profeten Jehu detta för alla de synders skull som Baesa och hans son Ela hade begått, och genom vilka de hade kommit Israel att synda, att de förtörnade HERREN, Israels Gud, med de fåfängliga avgudar som de dyrkade.

Den gjorde ett starkt intryck gossen, som aldrig egt någon sak af guld, och han tänkte ofta den ringen. I huset kom en mamsell för barnen. Hon var ung, såg bra ut, talade litet och hade ibland ett kritiskt leende. Hon hade varit hos en grefve Stora Trädgårdsgatan och tyckte troligen hon hade kommit ner i ett tarfligt hus.

Detta blev den ordning i vilken de skulle göra tjänst, när de gingo in i HERRENS hus, såsom det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron, i enlighet med vad HERREN, Israels Gud, hade bjudit honom.

Där trillade en tegelpanna från kyrkotaket i fjol och tog döden den gamle kyrkvaktaren, som stod nedanför och klippte buxbomshäcken skulle nu ingen människa våga nalkas Guds hus af fruktan, att en panna skulle falla ner och slå ihjäl alla i församlingen? Skildes ni i vredesmod? jösses! Han bad mig låta honom veta, om jag skulle bli det klara med mig själf. Och det har du aldrig gjort?

sjunde dagen sade de till Simsons hustru: »Locka din man till att säga oss lösningen gåtan; eljest skola vi bränna upp dig och din faders hus i eld.

Jag framstäldes som ateist, föräldrar förbjödo sina barn att i mitt hus, jag miste en hel hop af mina vänner, och det kräfdes öfverhufvud ett visst moraliskt mod hos dem som blefvo kvar att våga kännas vid mig.