Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Herren skall kanske först te sig för dessa sina utkorade Sions berg ett ögonblick, förrän han sätter sina fötter oljoberget. Genom att jemföra skrift med skrift synes det sålunda vara möjligt att en temligen klar idé om, under hvilken tid den och den klassen frälsas, dör eller upptages. Vi återgå nu nytt till det sjunde inseglets basuner.

stodo de äldste i hans hus upp och gingo till honom, för att förmå honom att stiga upp från marken; men han ville icke, och han åt icke heller något med dem. Men sjunde dagen dog barnet. fruktade Davids tjänare att om tala för honom att barnet hade dött, ty de tänkte: »När vi talade till honom, medan barnet ännu levde, ville han ju icke lyssna till våra ord.

JOHAN FLEMING. Således döden! Blott en flyktig dröm min lefnad var, och intet spår jorden jag lämnar efter mig. O, det är tungt, det är dock tungt att i sin ungdom ! Sjunde scenen. Johan Fleming. Fångvaktaren. OLOF KLAESSON. Jag måste bort. Har något värf du kvar, som fullborda jag kan? JOHAN FLEMING. Min moder hälsa och skaffa Sigrid en välsignad graf. Farväl! OLOF KLAESSON. Farväl!

Och Obed-Edom hade söner: Semaja var den förstfödde, Josabad den andre, Joa den tredje, Sakar den fjärde, Netanel den femte, Ammiel den sjätte, Isaskar den sjunde, Peulletai den åttonde; ty Gud hade välsignat honom. Åt hans son Semaja föddes ock söner, som blevo furstar inom sin familj, ty de voro dugande män.

Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg: I sjunde månaden, första dagen i månaden, skolen I hålla sabbatsvila, en högtid med basunklang, till att bringa eder i åminnelse inför HERREN, en helig sammankomst. Ingen arbetssyssla skolen I göra, och I skolen offra eldsoffer åt HERREN.

Och duka häruppe åt oss, sade han. Jungfrun gick och kom åter, allt blev i ordning. Efter den lilla, glada och förtroliga måltidens slut dukades det av igen, och de blev ensamma. Sjunde kapitlet Men det säger jag, att om du sedan far omkring något, det har jag inget emot. Och jag vill inrätta mig hemma alldeles ensam.

kom HERREN Sebaots ord till mig; han sade: Säg till allt folket i landet och till prästerna: När I nu under sjuttio år haven hållit faste- och klagodagar i femte och i sjunde månaden, har det varit åt mig som I haven hållit fasta? Och när I äten och dricken, är det icke för eder egen räkning som I äten och dricken?

Och den som skall renas skall två sina kläder och raka av allt sitt hår och bada sig i vatten, bliver han ren och får sedan in i lägret. Dock skall han stanna utanför sitt tält i sju dagar. Och sjunde dagen skall han raka av allt sitt hår, både huvudhåret och skägget och ögonbrynen: allt sitt hår skall han raka av.

Den förste tog sig hustru och dog, och eftersom han icke hade någon avkomma, lämnade han sin hustru efter sig åt sin broder. Sammalunda ock den andre och den tredje, allt intill den sjunde. Sist av alla dog hustrun. Vilken av de sju skall vid uppståndelsen henne till hustru?

Och om I frågen: »Vad skola vi äta under det sjunde året, om vi icke och icke inbärga vår gröda?», mån I veta att jag skall bjuda min välsignelse komma över eder under det sjätte året, att det giver gröda för de tre åren.

Andra Tittar