Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


En recensent, erinrar jag mig, beundrade den underbart klara blicken i naturens hjerta, det, liksom af en hemlig sympati med naturens vetenskap, divinerande sinnet, och anmärkte att det måtte varit ett verk af den bortgångnes sednaste dagar, kanske redan själen kände en närmare frändskap med anden i naturen.

Men längre led det in våren, och varmare blef solen, och redan hade gummans trädgård icke synts till många dagar, men ännu qvarstod lilla gumman. Hon var fäst vid en fin rispa i glaset och smälte ej lätt. Dock se, nu smalt en dag diademet från hennes panna och föll ned. "Hon är väl ej drottning numera", tänkte Ina.

Och jag skall låta herdar uppstå åt dem, vilka skola föra dem i bet; och de skola icke mer behöva frukta eller förskräckas och skola icke mer drabbas av hemsökelse, säger HERREN. Se, dagar skola komma, säger HERREN, jag skall låta en rättfärdig telning uppstå åt David. Han skall regera såsom konung och hava framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet jorden.

David såg honom ej mer innan de var i Göteborg, där de skildes åt och for till var sitt håll under många ömsesidiga önskningar om återseende. Fem dagar därefter var David hemma, men innan han ens kom över tröskeln, mötte han en man som en tid spelade en stor roll i hans liv. Han mötte honom en mil från hemmet, en grovlemmad jätte med ett fult och hånfullt flinande ansikte.

Ladau sade: "Du är jäfvig Att marskalkens värde mäta; Du har hjärta, han har mage, Du vet , och han blott äta." Ehrnrooth talte: "Låt oss minnas, Hvar han lyst i sina dagar; Det är ej i magasiner Man blir varm för ärans lagar. Klingspors hjälteben har burit Uppför kommissariatet, Hvem vill undra, om han älskar, Icke striden nu, men fatet?"

Det tog några dagar, innan den stympade hästen framträdde i alla sina fullkomligheter. De att säga smektes ur den, medan han satt och höll den i knät. De växte fram under all den omsorg, han slösade den, all den beundran, han skänkte den, alla de tankar, han sände den från skolan. Och , en dag, stod den där i all sin fullkomlighet, med alla en levande hästs behov och egenskaper.

skymningen får jag vänta nästan från midnatt till midnatt, det är årstidens skuld, och med skymningen kommer icke alltid sömnen. Sedan ett år tillbaka har jag mer och mer märkt, att jag blir gammal, och med åren aftaga krafterna, min herre, och med krafterna lynnet, det är naturens gång. Min gamle tjänare åldras liksom jag. För ett par dagar sedan kom jag i trädgården.

Därifrån kommo de till Gilead och Tatim-Hodsis land; sedan kommo de till Dan-Jaan och runt omkring till Sidon. Därefter kommo de till Tyrus' befästningar och till hivéernas och kananéernas alla städer; slutligen drogo de till Beer-Seba i Juda sydland. Och sedan de hade farit igenom hela landet, kommo de efter nio månader och tjugu dagar hem till Jerusalem.

Om en landsplåga kommer med plötslig död, bespottar han de oskyldigas förtvivlan. Jorden är given i de ogudaktigas hand, och täckelse sätter han för dess domares ögon. Är det ej han som gör det, vem är det ? Min dagar hasta undan snabbare än någon löpare, de fly bort utan att hava sett någon lycka; de ila åstad såsom en farkost av rör, såsom en örn, när han störtar sig ned sitt byte.

HERRE, när du drog ut från Seir, när du gick fram ifrån Edoms mark, bävade jorden, strömmade det från himmelen, strömmade vatten ned ifrån molnen; bergen skälvde inför HERRENS ansikte, ja, Sinai inför HERRENS, Israels Guds, ansikte. I Samgars dagar, Anats sons, i Jaels dagar lågo vägarna öde; vandrarna måste färdas svåra omvägar.

Dagens Ord

törnande

Andra Tittar