Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Därefter vände han tillbaka till gudsmannen med hela sin skara och gick in och trädde fram för honom och sade: »Se, nu vet jag att ingen Gud finnes hela jorden utom i Israel. tag nu emot en tacksamhetsskänk av din tjänareMen han svarade: » sant HERREN lever, han vilkens tjänare jag är, jag vill icke taga emot denOch fastän han enträget bad honom att taga emot den, ville han icke.

Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock jag kännas vid inför min Fader, som är i himmelen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall ock jag förneka inför min Fader, som är i himmelen. I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.

Eljest torde hända, att när min herre konungen har gått till vila hos sina fäder, bliva jag och min son Salomo hållna såsom brottslingarMedan hon ännu höll att tala med konungen, kom profeten Natan. Och man anmälde det för konungen och sade: »Profeten Natan är härNär han kom inför konungen, föll han ned till jorden sitt ansikte för konungen.

Av sig själv bär jorden frukt, först strå och sedan ax, och omsider finnes fullbildat vete i axet. När frukten är mogen, låter han strax lien , ty skördetiden är inneOch han sade: »Vad skola vi likna Guds rike vid, eller med vilken liknelse skola vi framställa det?

Blomman hade börjat gulna redan; borta var den sköna glansen från hennes hy, och bladen lågo vissnade i solens ljus. "Se", sade jag åt Rosa, "nyss växte denna blomma lågt och sträckte sin rot ned i jorden.

Ty lik det regn från Hermon går, att ned Zion dugga, salighet af Herran skall Din hjessa öfverskugga. Din Fader bugande skall Dig Din stig emot, Din Moders söner falla ned till jorden för Din fot.

»Ni har väl hörtfrågade bladmannen under samtalets lopp, »att någon, jag minnes nu ej hvilken, har sagt, att jorden erbjuder många och stora likheter med en organism, att den helt enkelt borde betraktas som en sådan.» »Jasvarade Pompowski, »det har jag naturligtvis hört och jag har tänkt mycket öfver den saken.» »Att ebb och flod liknar organismens andedrag och andningsprocess

Äfven efter deras besegling de troligen stanna jorden, tills Herren sätter sina fötter oljoberget. Uttrycket "förstling," som begagnas om de 144,000, 14:4, betyder, att de äro en förstling af de klasser af Israel, som skola förblifva i sina jordiska kroppar under de tusen åren.

Att stiga upp i en gondol, att sväva högt över jorden, att glida fram mellan moln, över skogar, berg och sjöar, det blev hans dröm. Han kände hela Aeronautiska Sällskapet och slutligen lyckades det honom att löfte om en tripp med ballongen Svenske dess första färd. Är det någon som minns den seglatsen? Annars har Jörgen utmärkt skildrat den att ingen gör det bättre.

Och det skall ske den dagen, säger Herren, HERREN, att jag skall låta solen ned i dess middagsglans och låta jorden sjunka i mörker mitt ljusa dagen. Jag skall förvandla edra högtider till sorgetider och alla edra sånger till klagovisor. Jag skall hölja säcktyg kring allas länder och göra alla huvuden skalliga.

Dagens Ord

blårutig

Andra Tittar