Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Också Fika Lindqvist såg jag sedan någongång, fick också veta, att man verkligen ett par aftnar hos henne läst en roman, och att hon var nära bekant till Hammarsköld, Atterbom och några andra den tidens unge svenske författare och hade med intresse talat om dem någongång, hon var således lärd. Ett sinne öppet för det vackra i lifvet låg i hennes blick och smög sig stundom fram i något ord.

Sådant fann jag förhållandet vara hos denna familj, och sådant har jag även funnit det i andra hyddor, där icke brännvinssuperi, nöd eller en och fördärvad herreklass olater smittat folket. Det är blott hos den oförfalskade svenske bonden och den gamla adeln av äkta svenskt blod man finner naturlig ädelhet.

Och ehuru de ingalunda betvivla de gode herrars och svenske mäns beredvillighet att utgöra en lika hjälp och komma dem till undsättning, ville de dock påminna dem om det trogna bistånd, som Finlands folk dem alltid gjort haver och ännu härefter gärna göra vill av all sin förmåga, med den förtröstan, att länge alla förbliva eniga, behöva de icke frukta för någon fiende.

Att stiga upp i en gondol, att sväva högt över jorden, att glida fram mellan moln, över skogar, berg och sjöar, det blev hans dröm. Han kände hela Aeronautiska Sällskapet och slutligen lyckades det honom att löfte om en tripp med ballongen Svenske dess första färd. Är det någon som minns den seglatsen? Annars har Jörgen utmärkt skildrat den att ingen gör det bättre.

Om mycken nöd till regeln drefve den svenske emigranten hemifrån, liksom fallet i synnerhet förr var med den irländske, kunde möjligen öfverbefolkningens tillvaro anses bevisad; men är det icke. Det är dess värre icke de torftigast lottade, som utvandra.

I ordningen följer nu, att för ett ögonblick ledsaga utvandraren till hans nya hemland och tillse, huru det går honom der. Beklagligtvis äro de underrättelser man eger om de svenske utvandrarnes ställning i Amerika, i allmänhet både knapphändiga och hvarandra temligen motsägande.

Därför har man tidningar som säga att svenska ämbetsmannakåren är den bästa i Europa, därför har man festtalen som säga att den svenske ämbetsmannen är ett mönster av samvetsgrannhet, och därför har man Nordstjärnan som nian får när man varit befordrad i tio år och icke blivit beslagen. Min son!

Emellertid har han ej försummat att under resan rikta sina kunskaper efter sin håg; han förvärfvade stor ledighet i att uttrycka sig främmande tungomål, latin, tyska, engelska, franska, italienska, holländska; och Lars Johansson intager sin jembördiga plats bland de lärda svenske män, hvilkas kunskaper och språkskicklighet sträckte sig lika vidt som fäderneslandets politiska inflytande och vapenära.

Han hade känslan av att de innehöllo ett långsamt dödande gift, att de småningom skulle leda till förfallet, lidelsens och lustans hemskt sköna förfall. De kommo honom att tänka Ludvig den femtonde och hans mätresser och också löjtnant Ekenström. Och han förstod dem båda två, den franske kungen likaväl som den svenske löjtnanten.

Sången var den gamla, som svenska soldaterna sjöngo efter fälttåget mot Norge: God dag, gode herrar och svenske män, sade sångaren, som nu plötsligt uppdykade, jag lockades hit upp av ett valthorns härliga toner, men vägen var rasande besvärlig, och jag känner mig torr i halsen, som om jag hade sväljt en masugn. Ursäkta, att jag blandar mig i herrarnes sällskap.

Dagens Ord

nidarfjället

Andra Tittar