Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Den nye chefen, som ägde en brorson i departementet för grödan och en systerson i departementet för fisket, befordrade dessa » grund av skicklighet och förtjänst». Jag stod förslaget men kunde icke befordras emedan jag var »för gammal» och emedan jag hade »dåliga affärer». Sonen sade: Men chefen hade ju också »dåliga affärer»? Det var ju just därför han också blev befordrad.

Svenskarne bli slagna, emedan de icke ha någon livbeväring, och bonden nerskälles. Emellertid ha Axels kamrater blivit uppbrända en loge och Axel blir befordrad till kapten, varefter bonden nerskälles ett tag till och Axel blir gift.

En häröfver författad afhandling inlemnades 1768 till Vetenskapsakademien, men blef icke till trycket befordrad, emedan Torbern Bergman, till hvilken afhandlingen remitterades, förklarat att han deri icke funnit något nytt. Föga bättre gick det med hans vackra upptäckt af vinsyran, hvilken han oförbehållsamt anförtrodde åt Retzius.

Därför har man tidningar som säga att svenska ämbetsmannakåren är den bästa i Europa, därför har man festtalen som säga att den svenske ämbetsmannen är ett mönster av samvetsgrannhet, och därför har man Nordstjärnan som nian får när man varit befordrad i tio år och icke blivit beslagen. Min son!

Aflägg ingen annan ed, som kunde splittra er sträfvan, med undantag af den mycket berömvärda att, när ni blifvit delägare i affären eller befordrad ett par gånger, ingå kompaniskap med den älskligaste af sitt kön ett kompaniskap, hvilket vår nya bolagsordning icke har någon tillämpning. Där är ansvarsskyldigheten obegränsad. Tillåt mig att påpeka två eller tre hufvudvillkor för framgång.

Det var ju ett gyckelspel; hans livsuppgift var ju bara att ladda, rikta och fyra av en kanon! Var det någon uppgift. Men kom ett nytt uppslag. För att kunna bli befordrad måste han i tre år Marieberg lära att ett vetenskapligt sätt ladda, rikta och fyra av en kanon, som han redan kunde ett ovetenskapligt, det vill säga, mycket enklare sätt. Vad ville detta betyda?

Han kände ju själv att hans personlighet gick tillbaka, och det var bestämt icke någon utveckling att flera stjärnor kragen, bli befordrad, löneförhöjning och pension.

Det är vanligen en mindre ansedd person, med klen ekonomi och utan utsikt att bli befordrad; det är just honom 1809 års regeringsform utsett till chef, emedan han är den dugligaste, men kunglig majestät och regeringsformen äro icke goda vänner och i de flesta verk äro duglighet och förtjänst ganska farliga egenskaper för innehavaren, såvida han icke genast intager sin roll som faktotum.