Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Vi önska ju icke mer. »Är vår tid kommen, vilja vi ärligen och icke låta vår ära till skam vardaMen kommen ihåg, att sedan männen äro slagna, äro kvinnorna och barnen värnlösa. Baals präster skola vålddöpa våra kvinnor och lära våra barn att offra höjderna. Våra barn och deras barn skola vara som de själve och samla sig kring flugkungens och hans djävlars altaren.

Av invånarna i Bet-Semes blevo ock många slagna, därför att de hade sett HERRENS ark; han slog sjuttio man bland folket, femtio tusen man. Och folket sörjde däröver att HERREN hade slagit många bland folket. Och invånarna i Bet-Semes sade: »Vem kan bestå inför HERREN, denne helige Gud?

Svenskarne bli slagna, emedan de icke ha någon livbeväring, och bonden nerskälles. Emellertid ha Axels kamrater blivit uppbrända en loge och Axel blir befordrad till kapten, varefter bonden nerskälles ett tag till och Axel blir gift.

Välsignad skall du vara vid din ingång, och välsignad skall du vara vid din utgång. När dina fiender resa sig upp mot dig, skall HERREN låta dem bliva slagna av dig; en väg skola de draga ut mot dig, men sju vägar skola de fly för dig.

Och han skall uppbjuda sin kraft; och sitt mod emot konungen i Söderlandet och komma med en stor här, men konungen i Söderlandet skall ock rusta sig till strid, med en mycket stor och talrik här; dock skall han icke kunna hålla stånd, för de anslags skull som göras mot honom. De som äta hans bröd skola störta honom. Och hans här skall svämma över, och många skola bliva slagna och falla.

Kolsvart och förfärligt smutsigt var det här inne, och Gullspira skulle väl aldrig annat än i yttersta nöd kunnat förmå sig att in. Men hon fann några borttorkade löfkärfvar i en afbalkning. Till och med det hittade hon några höstrån och sådor, sådant fint affal af blommor och blad, som lossar ur det till torkade, slagna gräset och som kreaturen gärna förtära.

När skaran kom, och han ej kom, begrät jag nyss hans öde, Jag trodde, att han låg som man fältet bland de döde; Jag sörjde, men min sorg var ljuf, den var ej bitter , Jag velat lefva tusen år att honom sörja . O moder, jag har sökt bland lik till sista skymt af dagen, Men ingen af de slagna bar de kära anletsdragen.

Vi visste, att mannen fick sin mjölk från Lidsätern och att han var nog god norrman att föredraga den i blåsurt tillstånd samt att hans kaffegrädde äfven torde vara mindre söt, men vi tröstade oss vid tanken vår köttextrakt, vår maccaroni och goda Neiiendamskaffe. Ändtligen skymtade vi det smala näset, emellan sjöarne, med sitt slagna .

Men när Ammons barn sågo att araméerna flydde, flydde också de för Abisai och begåvo sig in i staden. drog Joab bort ifrån Ammons barn och begav sig tillbaka till Jerusalem. alltså araméerna sågo att de hade blivit slagna av Israel, församlade de sig allasammans.

Bjud henne att såsom döttrarna av de väldigaste folk fara ned i jordens djup, till dem som redan hava farit ned i graven. Finnes någon ringa att du är förmer än hon? Nej, far du ned och låt dig bäddas bland de oomskurna. Bland män som äro slagna med svärd skola ock dina falla. Svärdet är redo; släpen bort henne med hela hennes larmande hop.