Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Tant Karin såg ingenting annat än de stora, klara tårarne i hans ögon; de glänste som diamanter i julljusens sken. Sedan såg hon honom böja sig ned och sträcka ut sina armar emot de små, hvilka alla skyndade sig i fadersfamnen.

När vi hädanefter om våren vandra i skogen och ängarna för att plocka doftande blommor, skola vi sakna henne, som var den älskligaste bland oss alla. Hon är bortförd av en rövare. Onyttig var all vår vaksamhet. Aftonstjärnan medför natten, och natten medför de lurande tjuvarne. Vad är en brudgum annat än en tjuv, fast namnet är ett annat?

» skrif något annat », sade hon sakta. Han smålog. »Något annat ja. Det är lätt att säga! Men hvad? Vi äro midt i en literär öfvergångsperiod. Det nya, som bröt sig fram i literaturen för ett tiotal år sedan och som var berättigadt derför att det var en ny länk i utvecklingens kedja, har nu vunnit häfd och blifvit till en dogm som ligger tryckande och hämmande öfver diktningen i Norden.

Jean gick genast Olsson och tog honom i famnen: , var farbror nöjd med oss i afton? Jean hade nämligen aldrig sett en bonde utom i kungliga nationaldivertissement och trodde därför att de kallades farbror allesammans. Jo Jag var mycket nöjd med min afton, och jag ser nu att man kan lära ett och annat spektaklet, som man inte vet förut. , se där!

Puh! jag qväfs! tänkte hon för sig sjelf och hörde i detsamma Bengts röst bakom sig: Får jag ej bjuda upp Hanna? Ja, till väfva vadmal, annat dansar jag ej. Jo, möjligen nigarmaja. Bengt skrattade. Tycker du dansen nedsätter ditt menniskovärde? Mer eller mindre i en sådan marionett-teater. Men ute gröna ängar, der svänger jag om af hjertans lust.

Å nej, hon är inom detta blott ett litet obetydligt stoftgrand, som liksom all annat ledes av naturlagarnas undantagslösa nödvändighet.

Tusen gånger ångrade hon sin svaghet att någonsin ha kommit hit, och hade det icke varit för Louis' skull, vars ögon icke veko ifrån henne, hade hon för länge sedan under ett eller annat svepskäl försökt smyga sig bort från alltsammans.

Det är synd, att han, som haft tillfälle att observera den väldiga fågeln, lämnat om honom knapphändiga notiser. Intet annat än den stora upptäckten kan urskulda hans efterlåtenhet att utförligare utreda densamma. Kanske får man dock framdeles hoppas något mer af honom i detta afseende.

Med lika skarp iakttagelseförmåga utletade hon äfven människornas minsta svagheter, drog fram dem, förstorade och färglade dem med sådan konstfärdighet, att af den stackare, hvilken råkade vara föremål därför, slutligen ej syntes något annat än dessa hans dåliga sidor. Och ingen kände väl till stadens skvallerhistorier som fru Lindeman, hvilken riktigt njöt, när hon fick berätta dem.

Han svarade dem: »Tilltvingen eder icke penningar av någon, genom hot eller annat otillbörligt sätt, utan låten eder nöja med eder soldOch folket gick där i förbidan, och alla undrade i sina hjärtan om Johannes icke till äventyrs vore Messias.

Dagens Ord

blårutig

Andra Tittar