Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Riven bort hennes vinrankor, de äro ju icke HERRENS. Ty både Israels hus och Juda hus hava varit mycket trolösa mot mig, säger HERREN. De hava förnekat HERREN och sagt: »Han betyder intet. Olycka skall icke komma över oss, svärd och hunger skola vi icke se.

I min ungdom hade fleckorna krenelin och dett var intet något varkligt noje att möta en fyllefem St. i kattasträtet vid elli Lungrens.

Och först vid Herrens nedstigande oljoberget sker deras "bortförande af vädret, att intet rum vardt funnet för dem," 2:35. Redan den lilla stenens eller Gudsrikets första slag visa sig vara kraftfulla, att de åtminstone kunna "sarga," Sak. 12:3, de tio rikenas samlade härar.

"Spring, mitt lilla gull, in och bed att Maja Lisa hjelper dig." John tände en papyross och satte sig gungbrädet. "Alma! Hvarför?" Intet svar. "Hvarför är du der dåligt humör?" Ännu inte något svar. "Alma " Han ämnade draga henne till sig. "Åh, låt mig vara." Alma sköt bort hans hand och upphörde ej att sy. "Huru? Besvärar jag dig?" "Ja."

Efter denna tid sökte den kunglige ynglingens känslor ett mål och funno intet eller intet värdigt. Och det var vid denna tid han framträder i vår berättelse. Om han vid samma tid funnit ett sig värdigt sådant mål, måste det otvivelaktigt hava stått i närmaste samband med ära och segrar.

Eftersom de hava övergivit mig och icke aktat denna plats, utan där tänt offereld åt andra gudar, som varken de själva eller deras fäder eller Juda konungar hava känt, och eftersom de hava uppfyllt denna plats med oskyldigas blod, och byggt sina Baalshöjder, för att där bränna upp sina barn i eld, till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har bjudit eller talat om eller ens tänkt mig något sådant, se, därför skola dagar komma, säger HERREN, man icke mer skall kalla denna plats 'Tofet' eller 'Hinnoms sons dal', utan 'Dråpdalen'. Och skall jag denna plats göra om intet Judas och Jerusalems råd, och jag skall låta dem falla för deras fienders svärd och för de mäns hand, som stå efter deras liv och jag skall giva deras döda kroppar till mat åt himmelens fåglar och markens djur.

Ingen affärsman kan spekulera hederligt, ty de som visat sig ha förtroende för honom ha rätt att vänta strängt fasthållande vid affärsmetoder. Fordringsägaren tar den vanliga affärsrisken, men vill icke veta af någon spekulationsrisk. Det äkta och det förfalskade ha intet gemensamt.

Ty hans ögon vakta var mans vägar, och alla deras steg, dem ser han. Intet mörker finnes och ingen skugga djup, att ogärningsmän kunna fördölja sig däri. Ty länge behöver Gud ej vakta en människa, innan hon måste stå till doms inför honom. Han krossar de väldige utan rannsakning och låter andra träda fram i deras ställe.

Och många kommo till honom. Och de sade: »Väl gjorde Johannes intet tecken, men allt vad Johannes sade om denne var santOch många kommo där till tro honom. Och en man vid namn Lasarus låg sjuk; han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var den Maria som smorde Herren med smörjelse och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu låg hennes broder Lasarus sjuk.

Lotsen hade tagit fartyget utom sitt distrikt och hade således intet ansvar. Vad pejlingen av fyrarna beträffar, litar en lots hellre sina landmärken än en usel kompass, som kanske är falsk. Fartyget förde järnlast, och därför litade han ej till kompassen.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar