Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Till honom ropade jag med min mun, och lovsång var redan min tunga. Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, skulle Herren icke höra mig. Men Gud har hört mig, han har aktat mitt bönerop. Lovad vare Gud, som icke har förkastat min bön eller vänt ifrån mig sin nåd! För sångmästaren, med strängaspel; en psalm, en sång.

Eftersom de hava övergivit mig och icke aktat denna plats, utan där tänt offereld åt andra gudar, som varken de själva eller deras fäder eller Juda konungar hava känt, och eftersom de hava uppfyllt denna plats med oskyldigas blod, och byggt sina Baalshöjder, för att där bränna upp sina barn i eld, till brännoffer åt Baal, fastän jag aldrig har bjudit eller talat om eller ens tänkt mig något sådant, se, därför skola dagar komma, säger HERREN, man icke mer skall kalla denna plats 'Tofet' eller 'Hinnoms sons dal', utan 'Dråpdalen'. Och skall jag denna plats göra om intet Judas och Jerusalems råd, och jag skall låta dem falla för deras fienders svärd och för de mäns hand, som stå efter deras liv och jag skall giva deras döda kroppar till mat åt himmelens fåglar och markens djur.

De säga ju: ' bort och tjäna andra gudar. Och nu icke mitt blod falla jorden fjärran ifrån HERRENS ansikte, Israels konung har dragit ut för att söka efter en enda liten loppa, såsom man jagar rapphöns bergen sade Saul: »Jag har syndat. Kom tillbaka, min son David; ty jag vill icke mer göra dig något ont, eftersom mitt liv i dag har varit dyrt aktat i dina ögon.

Nej, de fräcka vilja vi nu prisa sälla; ty de som göra vad ogudaktigt är bliva upprättade, de fria, huru de än fresta GudMen därunder hava också de som frukta HERREN talat med varandra; och HERREN har aktat dem och hört dem, och en minnesbok har blivit skriven inför hans ansikte, till åminnelse av dessa som frukta HERREN och tänka hans namn.

De säga alltjämt till dem som förakta mig: »HERREN har talat: Det skall eder välOch till var och en som vandrar i sitt hjärtas hårdhet säga de: »Ingen olycka skall komna över ederVilken av dem har fått tillträde till HERRENS råd, att han kan förnimma och höra hans ord? Och vilken har aktat hans ord och lyssnat därtill?

Paulus, som hyste en helig skräck för all smuts, hade icke aktat sig för god att bemöta denna kvinna som en fallen syster. Anstod det Louise att spela stolt och ofördragsam? Louise svarade: Nej , kära ni. Om hon bara är något när renlig. Men kommer hon med loppor och löss Du har en smutsig fantasi, sade Aposteln. Kan vara. Men jag har rent linne. Fy, Louise det skulle pappa höra!

Och varen icke bedrövade, ty fröjd i HERREN är eder starkhetOckså leviterna lugnade allt folket och sade: »Varen stilla, ty dagen är helig; varen icke bedrövadeOch allt folket gick bort och åt och drack; de sände ock omkring gåvor av den mat de hade tillagat och gjorde sig mycket glada; ty de hade aktat det som man hade kungjort för dem.

Moses' andliga begåvning har aldrig blivit ifrågasatt, när han ägnar sig åt det artistiska. Vi ha sett nyligen ett grant exempel huru en äldre Moses, som ägnat femtio år av sitt liv åt ett aktat yrke, plötsligen fattas av en artistisk lusta som bryter ut i oljefärgsmålning.

De hade ju alla äktat henneJesus svarade och sade till dem: »I faren vilse, ty I förstån icke skrifterna, ej heller Guds kraft. Vid uppståndelsen taga män sig icke hustrur, ej heller givas hustrur åt män, utan de äro såsom änglarna i himmelen.

Om en man har tagit sig en hustru och äktat henne, men hon sedan icke längre finner nåd för hans ögon, därför att han hos henne har funnit något som väcker hans leda, och om han fördenskull har skrivit skiljebrev åt henne och givit henne det i handen och skickat bort henne från sitt hus, och kvinnan sedan, när hon har lämnat hans hus, går åstad och bliver en annans hustru, och nu också denne andre man får motvilja mot henne och skriver skiljebrev åt henne och giver henne det i handen och skickar henne bort ifrån sitt hus, eller om denne andre man som har tagit henne till sin hustru dör, får icke hennes förste man, som skickade bort henne, åter taga henne till sin hustru, sedan hon har låtit orena sig, ty detta vore en styggelse inför HERREN; du skall icke draga synd över det land som HERREN, din Gud, vill giva dig till arvedel.

Dagens Ord

suham

Andra Tittar