Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Om du ock säger vid dig själv: »Dessa folk äro större än jag; huru skall jag kunna fördriva dem?», du dock icke frukta för dem; du skall tänka vad HERREN, din Gud gjorde med Farao och med all egyptierna, de stora hemsökelser som du med egna ögon såg, och de tecken och under och den starka hand och uträckta arm varmed HERREN, din Gud, förde dig ut.

vill också jag göraNej, det sättet skall icke du göra, när du tillbeder HERREN, din Gud, ty allt som är en styggelse för HERREN, och som han hatar, det hava de gjort till sina gudars ära; ja, de långt att de bränna upp sina söner och döttrar i eld åt sina gudar. Allt vad jag bjuder eder, det skolen I hålla och göra. Du skall icke lägga något därtill och icke taga något därifrån.

Men minnet av det förflutna och hoppet om det tillkommande hava de gemensamt, och i avlägset fjärran vinkar dem slutligen en hamn, där ingen skilsmässa mer skall framkalla saknadens tårar, där besläktade själar förenas i evigt fostbrödralag, bevittnat av Gud och svuret vid kärlekens urkälla... Farväl, Adolf!

Davids psalmer uttrycka bäst min håg, och den gamle Jakob är min gud. Den åttiosjätte psalmen fäster sig företrädesvis i mitt sinne, och jag upprepar gång gång: »Gud, fräcka människor hava rest sig upp mot mig, och våldsverkarnes hop står efter mitt liv; de hava icke dig för ögonen.» »Gör ett tecken med mig och låt det mig väl.

Saul sade till Jonatan: »Omtala för mig vad du har gjort omtalade Jonatan det för honom och sade: »Med ändan av staven som jag hade i min hand tog jag litet honung och smakade därpå och skall jag nu Saul svarade: »Ja, Gud straffe mig nu och framgent: du måste döden , JonatanMen folket sade till Saul: »Skulle Jonatan , han som har förskaffat Israel denna stora seger? Bort det!

Men när han den nya jorden tager sig en aftonpromenad, när åter " Gud sjelf skall vara med dem, deras Gud ," Uppb. 21:3, kan han inbjuda hela den himmelska familjen, i vilken Jesus är den äldste brodern, att göra sig sällskap.

En fremling tar Din arfvelott; Ditt namn bland folket dör och blott Med hån skall af en ovän nämnas, Ty han, som bordt Ditt minne hämnas, Din mandoms fröjd, Din ålders stöd, Din Son, som här ifrån Din sida späd man slet, att brist och nöd Och lifstidsbojans smälek lida Hvem lär väl Honom lagens bud Och fädrens namn och Jacobs Gud?

nu och säg till dem: 'Vänden tillbaka till edra tält. Men du själv stanna kvar här hos mig, skall förkunna för dig alla de bud och stadgar och rätter som du skall lära dem, för att de göra efter dem i det land som jag vill giva dem till besittning hållen nu och gören vad HERREN, eder Gud, har bjudit eder. I skolen icke vika av vare sig till höger eller till vänster.

Jag ropar till Gud den Högste, till Gud, som fullbordar sitt verk för mig. Han skall sända från himmelen och frälsa mig, när jag smädas av människor som stå mig efter livet. Sela. Gud skall sända sin nåd och sin trofasthet. Min själ är omgiven av lejon, jag måste ligga bland eldsprutare, bland människor vilkas tänder äro spjut och pilar, och vilkas tungor äro skarpa svärd.

nu HERRENS förbundsark kom in i lägret, hov hela Israel upp ett stort jubelrop, att det dånade i marken. När filistéerna hörde jubelropet, sade de: »Vad betyder detta stora jubelrop i hebréernas lägerOch de fingo veta att HERRENS ark hade kommit in i lägret. blevo filistéerna förskräckta, ty de tänkte: »Gud har kommit in i lägretOch de sade: »Ve oss!