Vill du ock taga min sons kärleksäpplenRakel sade: » han i natt ligga hos dig, om jag får din sons kärleksäpplenNär nu Jakob om aftonen kom hem från marken, gick Lea honom till mötes och sade: »Till mig skall du in; ty jag har givit min sons kärleksäpplen såsom lön för dig låg han hos henne den natten.

Samuli stod och lyssnade, midt i vägen, med ena foten i en drifva och den andra sjelfva gatan. Han hörde de olika ljuden och visste icke hvar han befann sig. Hon hade erbjudit sig och han hade vägrat. Hon! Den, som han väntat i lika många år som Jakob hade väntat Rachel. Han och hon! Var det henne han satte högt värde ? Henne?

I stället for jag bort till Arabien och vände åter tillbaka till Damaskus. Först sedan, tre år därefter, for jag upp till Jerusalem, för att lära känna Cefas, och jag stannade hos honom femton dagar. Men av de andra apostlarna såg jag ingen; allenast Jakob, Herrens broder, såg jag. Och Gud vet att jag icke ljuger i vad jag här skriver till eder.

Först, när hvar och en han somnad trodde, Steg den yngste, Jakob, upp från bädden Och begaf sig till sin far i stugan. "Fader, jag är den, som har förbrutit; min födslodag sprang jag i glädje Obetänksamt kring och glömde plöja. Straffa mig, som bröt, och ingen annan." Honom svarade den gamle fadren: "Som ditt brott är, blir ditt straff i morgon." Jakob gick och lade sig till hvila.

frukta nu icke, du min tjänare Jakob, säger HERREN. och var ej förfärad du Israel; ty se, jag skall frälsa dig ur det avlägsna landet, och dina barn ur deras fångenskaps land. Och Jakob skall komma tillbaka och leva i ro och säkerhet, och ingen skall förskräcka honom. Ty jag är med dig, säger HERREN, till att frälsa dig.

frukta icke, du min tjänare Jakob, och var ej förfärad, du Israel; ty se, jag skall frälsa dig ur det avlägsna landet, och dina barn ur deras fångenskaps land. Och Jakob skall komma tillbaka och leva i ro och säkerhet, och ingen skall förskräcka honom. Ja, frukta icke, du min tjänare Jakob, säger HERREN, ty jag är med dig.

Och allt kött skall förnimma, att jag, HERREN, är din frälsare och att den Starke i Jakob är din förlossare. säger HERREN: Var är eder moders skiljebrev, det, varmed jag skulle hava förskjutit henne? Eller finnes bland mina borgenärer någon som jag har sålt eder åt? Nej, genom edra missgärningar bleven I sålda, och för edra överträdelsers skull blev eder moder förskjuten.

kallade Isak till sig Jakob och välsignade honom; och han bjöd honom och sade till honom: »Tag dig icke till hustru någon av Kanaans döttrar, utan stå upp och begiv dig till Paddan-Aram, till Betuels, din morfaders, hus, och tag dig en hustru därifrån, någon av Labans, din morbroders, döttrar.

Esau var ju en broder till Jakob, säger HERREN, och jag älskade Jakob, men Esau hatade jag; därför gjorde jag hans berg till en ödemark och hans arvedel till ett hemvist för öknens schakaler.

Ty HERREN skall förbarma sig över Jakob och ännu en gång utvälja Israel och låta dem komma till ro i deras land; och främlingar skola sluta sig till dem och hålla sig till Jakobs hus. Och folk skola taga dem och föra dem hem igen; men Israels hus skall lägga dem under sig såsom sin arvedel i HERRENS land, och skall göra dem till trälar och trälinnor.