Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


talar HERREN mot de profeter som föra mitt folk vilse, mot dem som ropa: »Allt står väl till!», länge de hava något att tugga med sina tänder, men båda upp folket till helig strid mot den som ej giver dem något i gapet. Därför skall natt komma över eder, att det bliver slut edra syner, och mörker, att det bliver slut edra spådomar.

Dessa offer skolen I offra åt HERREN vid edra högtider, förutom edra löftesoffer och frivilliga offer, dessa nu vara brännoffer eller spisoffer eller drickoffer eller tackoffer. Och Mose sade detta till Israels barn, alldeles såsom HERREN hade bjudit honom.

Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN; han sade: »Hören detta förbunds ord, och talen till Juda män och till Jerusalems invånare; säg till dem: säger HERREN, Israels Gud: Förbannad vare den man som icke hör detta förbunds ord, det som jag bjöd edra fader den tid jag förde dem ut ur Egyptens land, den smältugnen, i det jag sade: Hören min röst och gören detta, alldeles såsom jag bjuder eder, skolen I vara mitt folk, och jag skall vara eder Gud, det att jag hålla den ed som jag har svurit edra fäder: att giva dem ett land som flyter av mjölk och honung, såsom ock nu har skettOch jag svarade och sade: »Ja, amen, HERRE

Men vi förmana eder, käre bröder, att allt mer förkovra eder häri och att sätta eder ära i att leva i stillhet och sköta vad eder åligger och arbeta med edra händer, enligt vad vi hava bjudit eder, att I skicken eder höviskt mot dem som stå utanför och icke behöven anlita någons hjälp.

Men nu skolen alla I som ären stridbara män draga väpnade åstad i spetsen för edra bröder, Israels barn.

O, talande bilder af det stora med edra färger och skuggor, o, mina föraktade blommor, af er har jag dock lärt, att lifvet skapar sin skönhet af mörker och ljus. Fullkomlighet. Fåfängt säger man: Det fullkomliga skall blifva. Fullkomlighet finnes i hvarje punkt af tiden, och till denna fullkomlighet hör själfva det ofullkomliga öga, som icke ser den. Den 7 februari. Midnatt. Rosa vakar.

Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN. Nej, mycket som himmelen är högre än jorden, mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar och mina tankar högre än edra tankar.

I skolen förgås bland hedningarna, och edra fienders land skall förtära eder. Och de som bliva kvar av eder skola försmäkta i edra fienders land, genom sin egen missgärning, och försmäkta tillika genom sina fäders missgärning, likasom dessa hava gjort.

Men I skådaden icke upp till honom som hade verkat detta; till honom som för länge sedan hade bestämt det sågen I icke. Herren, HERREN Sebaot kallade eder den dagen till gråt och klagan, till att raka edra huvuden och hölja eder i sorgdräkt.

När jag edra stora strider tänker, hur ringa synes mig ej denna strid! När jag ert tappra, stolta folk beundrar, hvar ser ett sådant jag i denna tid? När för min själ en Brutus, Marius stå, faller blytungt öfver mig mitt öde, och, fängslad här af tacksamhetens skuld, mig själf jag måst' besegra.

Dagens Ord

suham

Andra Tittar