Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Upphöjd vare du, Gud, över himmelen, och över hela jorden sträcke sig din ära. det att dina vänner varda räddade, du giva seger med din högra hand och bönhöra mig. Gud har talat i sin helgedom: »Jag skall triumfera, jag skall utskifta Sikem och skall avmäta Suckots dal.

Och allt folket skall säga: »AmenFörbannad vare den som icke håller denna lags ord och icke gör efter dem. Och allt folket skall säga: »AmenOm du hör HERRENS, din Guds, röst, att du håller alla hans bud, som jag i dag giver dig, och gör efter dem, skall HERREN, din Gud, upphöja dig över alla folk jorden.

Och Daniel lovade himmelens Gud därför; Daniel hov upp sin röst och sade: »Lovat vare Guds namn från evighet till evighet! Ty vishet och makt höra honom till. Han låter tider och stunder omskifta, han avsätter konungar och tillsätter konungar, han giver åt de visa deras vishet och åt de förståndiga deras förstånd.

Och I skolen säga till mina bröder där: »Frid vare med dig själv frid vare med ditt hus, och frid vare med allt vad du har. Jag har nu hört att du håller med fårklippning. Nu är det att dina herdar hava vistats i vårt grannskap, utan att vi hava gjort dem något förfång, och utan att något har kommit bort för dem under hela den tid de hava varit i Karmel.

Han är hastig till mods som hela sin släkt, men han ångrar sig snart, och är han blid som solsken. Gud vare lovad för sådana furstar. Nu skall rätt råda och orätt vika. Men i allting skola vi hava vår tröst till Herren allena. En midsommardag vid Trollböle. Trollböle heter en liten gård östra kusten av den långt framskjutande halvön Hangö, som bildar sydspetsen av det finska fastlandet.

Den kallade grodspotten har ingenting med grodor att skaffa utan är en slemmig vätska, varmed grodsputens Aphrophora spumaria larv omger sig. Härtill genmälte Bolla, kammarjungfrun, att vare sig en larv eller en slarv spottat klysan, skulle hon därmed förjaga den eländiga masken. Och hon begav sig åstad, i flygande fläng och trallande en hjärtslitande visa om en mycket olycklig kärlek.

Men var människa vare snar till att höra och sen till att tala och sen till vrede. Ty en mans vrede kommer icke åstad vad rätt är inför Gud. Skaffen därför bort all orenhet och all ondska som finnes kvar, och mottagen med saktmod det ord som är plantat i eder, och som kan frälsa edra själar. Men varen ordets görare, och icke allenast dess hörare, eljest bedragen I eder själva.

Gud vare oss nådig och välsigne oss, han låte sitt ansikte lysa och ledsaga oss, Sela, för att man jorden känna din väg, bland alla hedningar din frälsning. Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig. Folkslagen glädje sig och juble, ty du dömer folken rätt, och du leder folkslagen jorden. Sela. Folken tacke dig, o Gud, alla folk tacke dig. Jorden har givit sin gröda.

I veten ju att vad gott var och en gör, det skall han igen av Herren, vare sig han är träl eller fri. Och I herrar, handlen samma sätt mot dem, och upphören att bruka hårda ord; I veten ju att i himmelen finnes den som är Herre över både dem och eder, och att hos honom icke finnes anseende till personen. För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.

Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Aron och hans söner och säg: När I välsignen Israels barn, skolen I säga till dem: HERREN välsigne dig och bevare dig. HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid. skola de lägga mitt namn Israels barn, och jag skall välsigna dem.

Andra Tittar