Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


tog nu HERREN Gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den. Och HERREN Gud bjöd mannen och sade: »Av alla andra träd i lustgården du fritt äta, men av kunskapens träd gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden Och HERREN Gud sade: »Det är icke gott att mannen är allena.

Men en gudsman kom till honom och sade: »O konung, låt icke Israels här draga åstad med dig, ty HERREN är icke med Israel, icke med hela hopen av Efraims barn; utan du själv allena draga åstad. Grip verket an, frimodigt ut i striden.

Ehvart mitt öga vänder sig, Det möts af dina under; De träda fram förutan tal, fjärran från som nära, Från himlens spets, från djupsta dal Om dig de vittne bära, Förkunnande din ära. Bepröfva mig, o Gud, och se, Hvad mina tankar mena! Din djuphet mäta icke de, Den mäter du allena.

I föräldrar, som älsken Herren, öfverlemnen edra barn i full tro åt frälsaren, att han taga upp dem vid sin tillkommelse. Och du, troende man eller hustru, som har en oomvänd make, gör det äfven du, om du ock måste göra det allena, eller sök att andra att hjelpa dig dermed.

Det är Bromsen, det är Bromsen! skrek madam Ekman. Hon hade trots sin fetma lätt för att falla i extas. Och läxan var innött, slutsatserna drogos automatiskt. Vem som bär skulden, det vet Domaren allena. Tror Benjamin, att jag blir salig till sist ändå? De sutto mitt emot varandra inne i "gråsuggan", som var mycket trång och fylld av lampos och utdunstningar.

Och han som har sänt mig är med mig; han har icke lämnat mig allena, eftersom jag alltid gör vad honom behagarNär han talade detta, kommo många till tro honom.

Nej, det kan väl nog inte bli, det. Men att han sover kammarn, är något annat och det ska vi se till; för resten tycker nog folket de är många ändå i köket, och Norman, tänker jag, sover hellre allena i soffan än tillsammans med någon annan. Carlsson fann för gott vara nöjd med halvvunnet spel, och stoppade tillsvidare den andra pipan i säcken.

Är det HERREN som är Gud, följen efter honom; men om Baal är det, följen efter honomOch folket svarade honom icke ett ord. sade Elia till folket: »Jag allena är kvar såsom HERRENS Profet, och Baals profeter äro fyra hundra femtio man.

Därför vill jag också förunna dig såpa att tvätta Änne och hand, och en knif att skrapa ditt grånade skägg bort, Ty skjuter det fram, att den svarta kinden och hakan Likna en bärgad teg, där stubben allena är, öfrig."

Men Jesus tog honom vid handen och reste upp honom; och han stod upp. När Jesus därefter hade kommit inomhus, frågade hans lärjungar honom, de nu voro allena: »Varför kunde icke vi driva ut honomHan svarade dem: »Detta slag kan icke drivas ut genom något annat än bön och fastaOch de gingo därifrån och vandrade genom Galileen; men han ville icke att någon skulle veta det.

Dagens Ord

hertigs

Andra Tittar