Väntan blev lång och han tröttnade; drev omkring i strandstenarne och tittade efter en utter, men fick bara opp svarta huggormar och getingbon mellan lysande fackelblomster och torkad sandhavre. Men han tycktes inte heller angelägen om att något, utan drev mera för drivas skull, för att slippa vara hemma eller för att det roade honom att driva härute, där ingen såg honom, ingen hörde honom.

Och Lizzy Willman sträckte sin vackra lekamen och smålog och smågäspade och krängde lite av och an stolen i det hon sa: Du är en liten toka! Kärleken har inte råd att vara ekonomisk. Och inte heller någon anledning. Den är självändamål och alltings innersta syfte. Alla mänskliga strävanden drivas av lusten att tjäna kärleken.

Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång. Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.

Dess hästar äro snabbare än pantrar och vildare än vargar om aftonen; dess ryttare jaga fram i fyrsprång. Ja, fjärran ifrån komma dess ryttare, de flyga åstad såsom örnen, när han störtar sig över sitt rov Alla hasta de till våld, av sin stridslust drivas de framåt; och fångar hopa de såsom sand.

Den ger sig ut för att vara frukten av allvarligt sanningssökande, men förutsätter den icke för att bliva uthärdlig antingen ett lättsinne, nog ytligt för att aldrig befatta sig med några värdeomdömen om världen, eller ett hjärta nog kallt, för att icke erfara några djupare mänskliga känslor? Sannerligen man måste ha starka skäl för att låta sig drivas till en livsfientlig världsåsikt.

Och alla de berg där man nu arbetar med hackan, dem skall man ej mer beträda, av fruktan för tistel och törne; de skola bliva platser dit oxar drivas, och marker som trampas ned av fårOch HERREN sade till mig: »Tag dig en stor tavla och skriv den med tydlig stil Maher-salal Has-bas. Och jag vill taga mig pålitliga vittnen: prästen Uria och Sakarja, Jeberekjas son

Här i landet vågar svårligen en länsman, av aktningsvärd omtanke för sin familj, driva sin tjänst som den bör drivas, det vill säga: klå bönderna, ty om också landshövdingen skulle se genom fingrarne med det, kan det likväl hända, att en liberal tidningsskrivare får tag uti det och upprör himmel och jord... och är man av med sin tjänst... Nej, min käre Brackander, leve Ryssland!

Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn. I haven ju icke fått en träldomens ande, att I åter skullen känna fruktan; I haven fått en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba! FaderAnden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn.

De tänka att deras hus skola bestå evinnerligen, deras boningar från släkte till släkte; de uppkalla jordagods efter sina namn. Men en människa har, mitt i sin härlighet, intet bestånd, hon är lik fänaden, som förgöres. Den vägen de, dårar som de äro, och de följas av andra som finna behag i deras tal. Sela. Såsom en fårhjord drivas de ned till dödsriket, där döden bliver deras herde.

Men Jesus tog honom vid handen och reste upp honom; och han stod upp. När Jesus därefter hade kommit inomhus, frågade hans lärjungar honom, de nu voro allena: »Varför kunde icke vi driva ut honomHan svarade dem: »Detta slag kan icke drivas ut genom något annat än bön och fastaOch de gingo därifrån och vandrade genom Galileen; men han ville icke att någon skulle veta det.