Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Och Lizzy Willman sträckte sin vackra lekamen och smålog och smågäspade och krängde lite av och an stolen i det hon sa: Du är en liten toka! Kärleken har inte råd att vara ekonomisk. Och inte heller någon anledning. Den är självändamål och alltings innersta syfte. Alla mänskliga strävanden drivas av lusten att tjäna kärleken.

Och hon såg bröllopsföljet komma ur skogen och stryka tätt förbi det ställe, där mor i Sutre satt som en fången örn stör. Men själv stod hon i vindsgluggen och såg granneligt allt. Träsken gick i spetsen, filande fiolen. kom hela raden med ungar från Stor-Lars ned till Lill-Lars, alla klädda i vackra, svarta kläder och med sorgflor kring de höga hattarna. kom bruden. Det var Valborg.

Öster om trädgården höjde sig en grusås, som var bevuxen med lönnar, björkar och rönnar; och öfverst stod ett tempel från förra århundradet. Åsens frånsida var uppgräfven här och der efter en misslyckad grustägt, men erbjöd vackra partier af häggbevuxna dälder och snår af viden och törnen. Från denna sida såg man ej gatan eller huset.

" nu och tjena menniskorna", sade min fader, "och lär dig att vara ödmjuk; förr blir du ej fri". Ack! när jag sett den vackra elden nära mig alla dagar har jag dubbelt längtat ur mitt fängelse.

När jag hunnit till Café de la Régence, slog jag mig ned vid det bord, där jag förut brukat sitta med min hustru, min vackra fångvaktarinna, som dag och natt spionerade min själ, gissade till mina hemliga tankar, bevakade mina idéers lopp, svartsjukt iakttog min andes strävan mot det okända.

"Min hembygds sjö du är klar, min hembygds strand du är vacker; säg mig du klara sjö, säg mig du vackra strand, hvad längtar jag, hvad söker min själ? Hvarför söker jag att i sången uttala hvad som blommar i mitt inre; det är ju ändå ett intet mot den fägring, som här blommar omkring mig".

Låt mig nu leda dig fram till drottningen, att du ur hennes vackra händer får mottaga det pris, som rättvist tillkommer segraren. Han skakade oupphörligt broderns hand, under det att han förde honom fram till bänken. Jag lyckönskar min frände, sade drottningen med förställd inställsamhet. Jag lyckönskar min frände till att ha en eldig hingst och en anspråkslös broder.

Snart såg han till sin obeskrifliga glädje de vackra bladen slå ut och stora blomställningar fulla med svällande knopp höja sig från bladvecken. Det var ännu ej midsommar, när Aina-dagen kom. Bland de många blommorna systerns namnsdagsbord prunkade äfven en väldig pelargonklase i högröd färg. Den stod alldeles ensam i ett litet blomglas.

Skidbladner fortsatte obekymrad sin zig-zagsfärd, nu och stoppande för att aflemna eller mottaga passagerare. Intresset för de vackra bergsryggarne började synbart slappas hos alla turisterna, utom hos en engelska, som tagit plats midt i akterns skarpaste tvärdrag, förstärkt medelst halft tilldragna linneskynken.

Sergeanten, intresserad för henne genom hennes första missöde, började allt mer och mer hålla sig fördäcket, dit han också rättvist hörde, och han övergav allt mer och mer samtalet med salongsnoblessen. Mig förefaller det, sade han till sig själv, att denna vackra flicka är mamsell från någon landsort troligen och befinner sig väg att fara hem, åtföljd och skyddad av en äldre släkting, men som av sin kaffekopp hindrades att i tid hinna ned till ångbåten. detta hände, bortlägger flickan hastigt utseendet av mamsell, genom hattens avtagande, att hon undvika det oskickliga i att resa utan beskydd; och med schalettens påsättande gör hon sig i stället till jungfru, i likhet med de övriga fyra

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar