Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Rysslands moder, kejsarinnan Katarina, Fick en glädjetår i ögat, Men hon sade: "Jag är lycklig denna morgon, Jag vill skåda andras lycka. Furst Potemkin, låt befalla våra vagnar! Jag vill göra promenader Till de ljusa, vackra hyddorna där borta Och betrakta deras inre." Sagdt.

Går man uppför en stund, måste man snart ner igen i en skreva, där den sköna benveden krupit i för vinden, att dölja sin glänsande grönska och sina lysande röda bär; och bär det oppåt igen, alltjämt oppåt, tills man står den nakna klinten, där torkade gäddben röja närvaron av en fiskgjuse, eller kringströdda andfjädrar och torkade skelett visa platsen, där hökar, falkar, havsörnar kanske också, hålla sina kalas i god matro, under det de ha ett öga jaktreviret, som nu sträcker sig oändligt inåt inre skärgårdens blånande fjärdar, och utåt havsbandet till fyrarne och det eviga cirkelsegmentet.

»Jag anade icke hur djupt jag var fäst vid dig» sade hon; orden hade kommit fram liksom framtvungna genom inre tortyr, men här stannade de plötsligt af. Den unga satt och väntade fortsättningen, hon väntade afbönen. Hon förstod ingenting annat än att man hade gjort henne orätt och med ett barns hersklystnad ville hon böja detta gamla hufvud, hvars hållning lifvet gjort stel och styf.

Jo, naturligtvis det enades man strax om. »Lillen» fick sig sin dopdräkt, och försvunno gumman och han och den svartmuskige dansken i det inre af »Australia». Ingen kan tänka sig, hur hon jämrade sig, när hon kom ut. stackars »Lillen» kunde där aldrig bli folkafason: han hade vändt sig minst tre gånger.

Du torde väl ändå mindre ledas vid mig för mitt försämrade utseende till kroppen, än för min inre retsamhet, tråkighet och hela stygghet till själen; kanske blev också jag av lidande till slut oförnuftig och dolsk, vart jag dig ännu olidligare.

TEKMESSA Son, nej, trotsa ej! LEONTES. Till er, o salaminska männer, vänder jag Mitt ord, förrn det af stridstumultets vilda dån Snart öfverröstas. Hören och behjärten det! Ej vill jag nämna mina sorger, hvilken kamp Mitt inre kämpat, innan hit jag kom, beredd Till uppror mot den, mig bland mänskor kärast är. Ett säger jag: nödvändighetens tvång har makt Att krossa mig, ej böja från det rätta af.

»Värmen vid ett visst djup blir naturligtvis dock densammafortsatte ingeniören. »Det är blott den vansinniga teorien om det glödande inre jag förkastar.

Ingen af personerna i dikten har egenteligen vid slutet gjort något annat, något mera, än han gjort redan innan han uppträder, och icke en gång i förbrytarens inre eller samvetsförhållande till brottet märkes under fortgången af händelserna någon omskiftning af vikt.

Efter sådana grundvalar, lagda inre erfarenheter om människan, filosofen komma, för att fullständigt och åt alla sina håll bilda systemet, utveckla, lära och råda. Man torde invända att filosoferna och lagstiftarna följt denna ordning i alla tider; men det är historiskt osant.

Han mottogs der i festlig audiens af tsaren, emedan han utgaf sig för att vara sändebud från kung Edward VI, och inledde för Ryssland handelsförbindelsen med Vesteuropa, samma gång som han för England öppnade handelsvägen öfver land till det inre af Asien .

Dagens Ord

medsols

Andra Tittar