Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


När han en stund hade betraktat deras lek, knep han hårt ihop ögonlocken och stod och tuggade med läpparna. Varför kommer aldrig Hallsten Folkesson? frågade han Ingemund, som var honom närmast. Sannerligen, hövding, därom jag spörja som du, svarade han kärvt, och munskägget borstade sig spotskt uppåt. Men vill du svara mig en annan fråga, säg mig, vad du ser för underligt i skyarna?

När du till detta svarat utan förbehåll, Skall jag ej dölja, hvarför jag dig frågat har. TEKMESSA. En fattig, öfvergifven, hjälpbehöfvande Jag är, en ensam kvinna, som i denna stund Med bäfvan hör en oblid stämmas hårda ord. En sådan är jag. Hvem jag varit? O, den lott, Som mänskans är, jag pröfvat: att lik strandens Än böjas af en kulen fläkt, än af en varm.

Men det varade blott en stund; drogo moln upp ifrån kusten och det blev natt igen. steg ett anskri från köket: glöggen! glöggen! Och i tågordning kommo karlarne med en kastrull, som flammade av brinnande brännvin och kastade blåa sken omkring sig, under det spelmannen spelade en marsch.

Recke drack ur sitt glas och reste sig: Jag måste vara hos Wannberg före klockan ett, sade han. Jag blev skyldig honom 2:65 i går, och han påstod, att han måste ha dem i dag före klockan ett... Tomas satt ännu en stund vid sitt vichyvatten och såg barnen, som lekte i sanden. Han köpte också några pepparkakor åt en liten hund, som kom fram och viftade svansen.

Glasögonen hängde långt nere hennes näsa. Hon stickade strumpor. De voro till honom. Och han avskydde dem, därför att de stuckos. Han satt soffan och såg henne. Hans hjärta klappade. Det susade i hans öron. och öppnade han munnen för att kasta fram frågan. Men han vågade inte. Inte nu inte nu om en stund Om han frågade henne nu, skulle hon alldeles säkert säga nej.

Gusten anträffades med någon svårighet och förmåddes sitta en stund i stugan; men han deltog ej i förhandlingen, och svarade tillfrågningar endast med invändningar, uppkastande svårigheter, med ett ord, satte sig tvärn. Carlsson sökte vinna honom med smicker, krossa honom med sakkännedom, inge honom aktning med den äldres överlägsenhet, men det var bara vatten elden.

Sluten i dess famn, dess granitbädd skall jag, gömd för världen, Hvars skönhet kväljer och förskräcker mig, Kanske en stund af sömnens ro besökas, Ett ögonblick glömma bort mig själf. Dock om, ännu veka svandun vaken, Vid Minnas sida hennes make hvilar, lämna mitt förgråtna öga, sömn!

En enkel hjärtlighet, en flärdlös tro Från första stund skall du hos honom röja Och känna dig väl, full af ro, Som skulle i ditt eget hem du bo Och vid din egen faders sida dröja. Nämn endast ej ett namn, ett namn, som Om ock för evigt plånas, ur vårt minne, Säg allt, och lugn han höra skall därpå, Men nämn ej ordet Sveaborg, ty Är friden bruten och i storm hans sinne.

Hur skulle jag nännas att just i en sådan stund, du är en god och ädel människa, straffa dig för något, som nu inte längre finns inom dig? Lugnt och leende skulle du draga ditt vapen, och om du fölle, skulle du känna det oförtjänt. Du är min värsta ovän, och därför unnar jag dig inte en lätt död blomstergräset. Nej, lev, lev och åldras utan att kunna !

Korporalen tystnade åter för en liten stund och tycktes försjunken i sina minnen. Sven masmästare torkade med avighanden sina ögon, i vilka en fuktig glans var synbar. Såsom läsaren redan vet, hade Svens far stupat i kriget mot Ryssland.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar