Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Vi skyndade åstad framåt, tåget och han fann sin kupé, där han placerade sin resfilt. kom han åter ned perrongen. Stå nära dörren, får jag kanske vara ensam i kupén! Det var i alla fall en egendomlig slump, att jag skulle vara den enda, som sade honom farväl där nere.

En höst hade jarlens nya husfru rest till Sönderjylland, och sönerna beslöto att samlas i den nybyggda hovgården vid Bjälbo för att förströ den gamle. Den låg ett stycke från kyrkan i en lund nere vid den vassrika Tåkern. Första dagen sovo alla ut efter resan. Den andra åto de sig mätta efter sovandet.

Vem måste inte leka i ett sådant månljus! Men det blir sent. Vi tänka att in. Valdemar, viskade hon, stå stilla! Man kan stå sämre. Jag har inte bråttom. Flera gånger har jag hört, att det prasslat nere i dimman. Förmodligen någon av bergsmännens hundar. Nu sist lät det som steg, och det var en människas steg. Han stötte tämligen otåligt foten i tiljorna och böjde sig över räckverket.

Flera gånger hade han handen nere för att ta upp det. Men det fanns alltid någon i närheten. Till sist såg det ut, som om han inte alls skulle kunna ge henne frimärkena. Lektionen var redan över. De stodo åter ute i kapprummet och krängde sig ytterplaggen. Han blev allt oroligare.

Nu, han kommit för att döda mig, känner jag detta som en lisa, ty endast döden kan befria mig från samvetskvalen. Det var väl alltså han som oroade mig genom breven med falska adresser där nere hos portvakten. Gott! slaget komma, jag skall icke försvara mig! eftersom han har rätt och livet är av noll och intet värde för mig.

Ett garnityr af spindelväf hängde emellan tall och gran, björk och rönn, gräset var vått och glittrande, tunga stora daggdroppar hängde strå och örter. Grodor, daggmask och sniglar höllo kalas marken, nere vid stranden pep en vessla eller två, medan fiskmåsar och tärnor slogo i viken, flögo i aflånga kretsar, svängde helt om och plumsade i vattnet, hungriga och lystna.

Där lågo hans små nothäften »Sjung för oss mamma», vilka aldrig mer fingo komma fram nothyllan nere i förmaket. Där gömdes hans sista vita sommarkostym med det vackra blåa skärpet och rosetten i samma färg den vita mössan. Där lågo hans små bruna skor och lille Svens böcker.

Får jag inte se ditt lilla hus? dina små rum en trappa upp, som kan hyras ut par exemple åt resande? och det där större rummet nere botten, där du en gång tänker hålla handelsbod, och det måhända snart nog, ifall din mor ... Allt detta vill du verkligen se? Goda, älskade Sara ... du ler? det är mitt fulla allvar.

Långt nere i salen befunno sig ett par herrar i civil dräkt; de samtalade ifrigt hviskande under hela föredraget och det var tydligt att den ene, en grufingeniör, hade åtskilligt hjärtat som alls icke stämde öfverens med hvarken »geniets» eller den förtorkades åsikter i ämnet. »Den gröfsta lögnhviskade han ibland. »Humbugibland. »Sancta simplicitasen annan gång.

Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere jorden, eller av det som är i vattnet under jorden.

Dagens Ord

bolla

Andra Tittar