Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Annars ska herrarne tro, att jag är den värste hojtaren i hela vår församling; ni skulle bara höra mig i kyrkan. Klockaren skriker, att han är röd som en tuppkam i synen, men mig överröstar han icke. Förtroligheten mellan masugnskarlarne och djäknarne beseglades, dessa senare framtogo vinflaskan och läto den vandra ur hand i hand, från mun till mun.

Och när han hörde sin röst, blev han lugnare, för det var som att tala vid någon, och som om någon talade till honom, och orden väckte minnen om en massa människor samlade i kyrkan och vilka han nu såg framför sig, tröstande, förebrående.

I förra fallet böjd till jorden, hopplös och lidande skulle hon icke länge kunna tillbakavisa den enda hugsvalelse, som finnes för ett sådant tillstånd. Hon skulle icke kunna motstå Petros' vältalighet. Hon skulle lyssna till evangelium och omvända sig. tillhörde Krysanteus' dotter, liksom hans son, den kristna kyrkan. Kristendomens hätske fiende vore förödmjukad.

Där ha vi ju åter den fördömda kyrkan! Var lugn! Vi lämna kyrkan å sido och tala stället om hennes målsman och rättsinnehavare i denna sak, vilken är Petros ... Biskopen? Biskopen och fältherren. Densamme ... Ah, säger jag farväl åt varje förhoppning.

Slutligen betonas, att kyrkostämma icke blott beslutar om afgifter till kyrkan samt väljer kyrkoråd, utan äfven handlägger folkskole- och uppfostringsärenden . Sålunda fattas där beslut om afgifter till folkskolan och till uppfostran af vanartade barn, anordnande af folkskoleundervisningen, vidare väljas där folkskolelärare och skolråd m. m.

Kvinnorna sågo honom över den rasade muren och sade till varann: Det är likt Valdemars hemska spelman att hålla sin andakt vid Den heliga kerubens kapell. Sedan tänkte de icke mer lekaren utan fortsatte med rask gång framåt mot den nya kyrkan. Andra flockar närmade sig också från gårdarna och slöto sig till skaran, som böljade och växte.

Där voro bland nybyggarne hundratals män, vilkas natur var utpräglad genom en nödtvungen fältlevnad män, som uppväxt ibland hemlösa, till strid mot samhället väpnade skaror, som uppammats i avsky mot den förtryckande kyrkan och vilkas barndomsminnen voro minnena av brända byar och dödade fränder.

Konfirmation och nattvardsgång.= I motsats till dopet har konfirmationen ingalunda åtnjutit allmänt erkännande inom den kristna kyrkan.

Och ehuru det väckte en pinsam uppmärksamhet i kyrkan, reste vi oss och banade oss väg och skyndade hem. Det första jag upptäckte var att springflickan gick gatan och åt karameller. Jag smög mig raskt in kontoret och reglade ljudlöst upp dörren. Vad jag nu såg, ville jag helst förtiga, men man har uppmanat mig att icke visa någon hänsyn.

Under knuffningar och stönanden framräcktes från alla sidor fingrar, som försökte att röra vid korset, och begynte alla i vinande fart att läsa besvärjelsen. Skamfågel, skamkulla, häda och flaxa, skratta och kraxa, för våra synder och flyg till den blå kullan, till Hel! Valdemar höjde korset och bar det framför skaran ut ur kyrkan. Armarna sviktade, ty korset var tungt.