Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ty de ord som du har givit åt mig har jag givit åt dem: och de hava tagit emot dem och hava i sanning förstått att jag är utgången från dig, och de tro att du har sänt mig. Jag beder för dem; det är icke för världen jag beder, utan för dem som du har givit åt mig, ty de äro dina -såsom allt mitt är ditt, och ditt är mitt och jag är förhärligad i dem.

Salik drog ögonbrynen ett ögonblick tillsamman, men snart klarnade åter hans blick och han sade: "Abbas, du är missnöjd med denna ovanliga ro af några månader? Men tro ej, att jag derföre glömt att strida. Låtom oss göra ett ströftåg snart, jag vill ordna allt".

Se, nu kommer Herrens hand över dig, och du skall till en tid bliva blind och icke kunna se solenOch strax föll töcken och mörker över honom; och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom. När landshövdingen såg vad som hade skett, häpnade han över Herrens lära och kom till tro. Paulus och hans följeslagare lade sedan ut ifrån Pafos och foro till Perge i Pamfylien.

Åhöraren får däraf icke tro, att man missförstått en gästfri tid eller gjort en osann, karikerad scen.

Och de utvalde Stefanus, en man som var full av tro och helig ande, vidare Filippus och Prokorus och Nikanor och Timon och Parmenas, slutligen Nikolaus, en proselyt från Antiokia. Dem läto de träda fram för apostlarna, och dessa bådo och lade händerna dem. Och Guds ord hade framgång, och lärjungarnas antal förökades mycket i Jerusalem; och en stor hop av prästerna blevo lydiga och trodde.

Var det kanske förtvivlade människor, som tömde över sig en ärvd skattkistas alla härligheter för att söka glömska aftonen före domen? Eller var det bara hon själv, som missundsamt ville tro för att trösta sig? Slättens blåst skar genom märg och ben. Hon visste icke, om det var hennes osaliga kärlek, som åter genast blossade upp vid första återseendet, eller om det var hat och harm.

Men HERREN sade till Mose: »Räck ut din hand och tag honom i stjärten räckte han ut sin hand och grep honom; och han förvandlades åter till en stav i hans hand. Och HERREN sade: » skola de tro att HERREN, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för dig. Och HERREN sade ytterligare till honom: »Stick din hand i barmenOch han stack sin hand i barmen.

När hedningarna hörde detta, blevo de glada och prisade Herrens ord; och de kommo till tro, många det var beskärt att evigt liv. Och Herrens ord utbredde sig över hela landet. Men judarna uppeggade de ansedda kvinnor som »fruktade Gud», ock de förnämsta männen i staden, och uppväckte en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drevo dem bort ifrån sin stads område.

Det var, vad Oscar sade. Stellan frågade också sina två yngre kusiner, Alice och Jane, om det var sant. Först svarade de, att det var lögn alltsammans. Men sedan Oscar tagit dem avsides och haft ett enskilt samtal med dem, fick han dem att dela sin uppfattning. Joho, de va visst sant, vartenda ord, Oscar sa. Å om man inte kan läxorna får man sitta efter. Det var svårt att veta vad man skulle tro.

Men jag skall nu tala om för er en annan egenskap, som denna metallbasis visat sig äga och som ni skall finna det svårt att tro .