Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Ser du sorgen, kvald och glömd, Håll din ljusa tröst ej gömd! Men om du min flicka ser, Sänd en vänlig stråle ner, Sen du skrifvit i dess sken, Att jag väntar längesen. Den långa natten gått till ända snart: Blir icke hvalfvet redan ljust och klart, Och får ej träskets snö ett högre sken? Var det ej orrens rop, söm hördes ren?

Hon hade väntat sig en scen med tårar och omfamningar snart hon nämnt sitt namn, och hon afskydde sådant. Fru Meilert betraktade henne forskande. Låt mig se, sade hon, om du är din mors dotter .

Pojkarne flinade visserligen först, men snart vande de sig vid dessa pseudonymer och begagnade dem sins emellan. När han nu fördrivit en stund med att befolka den tomma skolsalen och eftermiddagen blev honom lång, gick han ner till kyrkan för att spela orgel.

Svend Opsal sof ej öfver sig, ty redan vid fyratiden ersattes den nu bortdragna röken från männens tobakspipor med oset af brända kaffebönor, och snart kaffet var färdigt, blef det åter lif i de andre männen.

Gläds, moder, våra sorger skola falla snart Med dubbel tyngd deras upphofsmän, ty nu Är stunden min, och min är vedergällningen. TEKMESSA. Barn, barn, att bedja, icke hota, ägnar dig I detta läge. EURYSAKES. Läge? Är jag icke kung Och har framför mig mina fäders land, det land, De styrt förut och jag skall styra efter dem? Hvem skall jag bedja, är det härskarns sak att be?

Som Orfeus vill jag stiga ned i dödsriket, med min kärlek vill jag tvinga henne att komma tillbaka, och följer hon mig, skall jag aldrig vända mig om och snegla mot skuggorna. lovar jag mig själv, och jag väntar aldrig, att lönen skall komma snart. Tvärtom bereder jag mig en lång och hård prövotid, och jag vet förhand, att det första jag behöver är konsten att vänta.

O, hvarför gaf ej Han med sitt allmakts-blif En evig vår åt din oskulds blomsterlif? Och hvarför får du ej se, ljuft bedragen, Mot middagssoln som mot gryningen af dagen? le, du lilla, än i din oskuld där! Snart skall du finna, hur svekfull våren är, Och tänka rörd den lyckliga minuten, än du låg och drömde, i knoppen sluten.

Snart skulle han kanske i mörkret, och minsta Blekängsunge skulle kunna sticka handen i hans ficka, bestjäla honom, plundra honom. Och ingen människa ville hjälpa honom, ingen ville förstå hans bekymmer. Fru Marie hänvisade honom till Gud. Men J. A. Broms hade vänt sig till Gud morgon och afton varje dag under sjuttio långa år. Och likväl tillstadde han, att J. A. Broms plundrades.

Kravlar man sig ner för bergväggen och lämnar klinten, där det blåste kallt, skall man snart känna solen steka den orörliga luften, och fem minuters nerstigande märka hur klimatet ändrar sig och med detsamma vegetationen.

Vid detta meddelande framträngde tårar den döendes ögon; men han sansade sig snart och förebrådde milt de närvarande, att de överlämnade sig åt en ohejdad sorg över bortgången av en furste, som snart skulle förenas med himmelen.