Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Vi skola utan tvifvel i paradiset äfven bedja om en lycklig uppståndelse och befrielse ifrån dödsriket, nämligen kroppens från grafven och själen från det kroppslöshetens och ofullkomlighetens tillstånd, hvaruti vi, i trots af en njutningsfull andegemenskap med Jesus under mellantillståndet, dock befinna oss.

Hvarför blef han törnekrönt och naglad fast vid korset? Det var för oss han led . Han blef utgifven för våra synders skull. Han blef försoningen för våra synder och icke allenast för våra utan ock för hela världens. När vi nu känna sorg och förskräckelse för våra synder, vi genast fram till Jesus och med stor tillförsikt säga honom allt och bedja honom om förbarmande och förlåtelse.

Hyddan lämnade jag med bäfvande hjärta och tillslöt Dörren och vågade ej, förrn redan jag nalkades hemmet, Stanna och bedja en bön om frid för hans frälsade ande.

Jag var fritänkare, liksom han, men i sådana ögonblick kunde jag kasta mig knä och vrida mina händer och bedja till Gud att han måtte ge mig honom igen bara låta mig se honom, bara låta mig träffa honom en enda gång visste jag att jag skulle vinna honom tillbaka ty tillgifven, glad, oförskräckt, smidig och stark som jag kunde ingen annan vara.

Mästaren av Nazaret sade bara: jag vill bliv ren! David Ramm, plågad av onda drömmar, av barndomens svält, av bröders olycka, av dina käras fattigdom: jag säger dig, jag vill bliv ren, bliv stark! Det är som att bedja Gud om styrka, tänkte han, jag förstår det nu. Bönens kraft består i denna själens samlingskraft som kallas tro.

Låt oss icke tala mer därom, fortfor Rakel. Jag har dock ännu något, varom jag kan bedja mina fäders Gud, och det är om döden. Jag har givit dig allt, Karmides, utom detta usla liv. Det är allt vad jag äger kvar. Tag även det, om det kan vara dig till någon glädje. För mig är det nu endast en börda. jag gick hit, ägde jag ännu en förhoppning.

sade den samaritiska kvinnan till honom: »Huru kan du, som är jude, bedja mig, som är en samaritisk kvinna, om något att drickaJudarna hava nämligen ingen umgängelse med samariterna.

Enligt gammal, god sed får man döda och stympa massvis friska, starka män, utan att någon har samvetsqval deraf. Ja, man djerfs dertill ännu bedja Gud om välsignelse för "vapnen", och kanske man samtidigt köpet uppmanar menniskorna att älska sin nästa såsom sig sjelfva. Man betänker inte, att också den är ens nästa, som man går att döda. Krigen äro Guds hemsökelser.

Dock är det i Herren , att varken kvinnan är till utan mannen, eller mannen utan kvinnan. Ty såsom kvinnan är av mannen, är ock mannen genom kvinnan; men alltsammans är av Gud. Dömen själva: höves det en kvinnan att ohöljd bedja till Gud? Lär icke själva naturen eder att det länder en man till vanheder, om han har långt hår, men att det länder en kvinna till ära, om hon har långt hår?

Hon fasade för den tanken, att en sådan livslust skulle förgöras, att han kanske skulle ligga blek och stel redan till kvällen. Det var som att bränna upp och ängar och örtagårdar. Vem som helst annan kunde hon tänka sig som död, blott icke Valdemar. Hon kunde icke tänka sig honom uthuggen i sten en gravhäll med knäppta händer. Och vem skulle med andakt kunna bedja vid en sådan grav?

Andra Tittar