Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för eder alla, därför att man i hela världen talar om eder tro.

HERRENS behag står till dem som frukta honom, till dem som hoppas hans nåd. Jerusalem, prisa HERREN; Sion, lova din Gud. Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta; han har välsignat dina barn i dig. Han skaffar dina gränser frid, han mättar dig med bästa vete. Han låter sitt tal ut till jorden, hans ord löper åstad med hast.

Därför, var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock jag kännas vid inför min Fader, som är i himmelen. Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall ock jag förneka inför min Fader, som är i himmelen. I skolen icke mena att jag har kommit för att sända frid jorden. Jag har icke kommit för att sända frid, utan svärd.

vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus -genom vilken vi ock hava fått tillträde till den nåd vari vi nu stå och vi berömma oss i hoppet om Guds härlighet.

Och klarnade det, år efter år, tills jag fick det för mig, att om jag ej gjorde det, hade jag försummat något som måste göras. Det är det gror i mig, att jag skall slå sönder hennes kropp och bära den till latrinen där ville jag ha henne varför, det vet jag inte, jag tyckte bara att hon skulle vara där! Och gjorde jag det och fick frid!

Efter predikan förde fadern sonen med sig ut och spatserade. Man tog av en händelse vägen åt kyrkan och råkade inträda där just som Gudstjänsten var slut. Fadern mottog lyckönskningar av kyrkfolket och syntes ganska förnöjd! kom prästen. Guds frid, pastorn, nu skall han predikohjälp.

Med kloka och beräknande tankar granskade han Ulva, och hon tycktes honom ganska frid och ståtlig, fast hon inte längre var i sin första ungdom. Han hade ju vetat, att Holmdis måste ha varit ännu äldre, om hon ännu levat. turen kom till honom och han just mottog jättesleven alla tio fingrarna för att icke spilla, blev den oväntat fattad av andra händer.

Ty ogudaktighetens spira skall icke förbliva över de rättfärdigas arvslott, det att de rättfärdiga ej uträcka sina händer till orättfärdighet. Gör gott, o HERRE, mot de goda och mot dem som hava redliga hjärtan. Men dem som vika av vrånga vägar, dem rycke HERREN bort tillika med ogärningsmännen. Frid vare över Israel! En vallfartssång.

Det är bättre för dig att ingå i Guds rike enögd, än att hava båda ögonen i behåll och kastas i Gehenna, där 'deras mask icke dör och elden icke utsläckes'. Ty var människa måste saltas med eld. Saltet är en god sak; men om saltet mister sin sälta, varmed skolen I återställa dess kraft? Haven salt i eder och hållen frid inbördes

Den fröjd, som var, Skall hjärtats dufvobud ej återfinna; Blott, ljufva minne af förflutna dar, Blif du min trogna följeslagarinna. Kanske ännu vid vägens slut en vän För den af bördor tyngda vandrarn ömmar, Kanske att ålderdomen ger igen Min forna frid och mina barndomsdrömmar.

Dagens Ord

isbelagda

Andra Tittar