Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


»Nu idealiserar du också mig », sade han skämtsamt. »Ni kvinnor idealisera oss alltid.» »Kanske är det vår natur och den skall man ju följa! Eller kanske behöfs detHon sade det i skälmaktig ton i det hon böjde sig ned öfver sitt arbete. Men något af leendet stannade kvar öfver ansigtet, som ett dröjande solsken. Sonen satt och såg henne.

Ty sonen föraktar sin fader, dottern sätter sig upp mot sin moder, sonhustrun mot sin svärmoder, och envar har sitt eget husfolk till fiender. Men jag vill skåda efter HERREN, jag vill hoppas min frälsnings Gud; min Gud skall höra mig. Glädjens icke över mig, I mina fiender. Om jag än har fallit, skall jag dock stå upp igen; om jag än sitter i mörkret, är dock HERREN mitt ljus.

Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall han göra. Ty jag går till Fadern, och vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, det att Fadern bliva förhärligad i Sonen. Ja, om I bedjen om något i mitt namn, skall jag göra det.

Ja, detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror honom, han skall hava evigt liv, och att jag skall låta honom uppstå den yttersta dagen knorrade judarna över honom, därför att han hade sagt: »Jag är det bröd som har kommit ned från himmelenOch de sade: »Är denne icke Jesus, Josefs son, vilkens fader och moder vi känna?

Ty till vilken av änglarna har han någonsin sagt: »Du är min Son, jag har i dag fött dig»? eller: »Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son»? Likaså säger han, med tanke den tid han åter skall låta den förstfödde inträda i världen: »Och alla Guds änglar skola tillbedja honomOch medan han om änglarna säger: »Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor», säger han om Sonen: »Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira.

Hon var beredd; hon visste hvad som skulle komma. Men hon längtade i alla fall efter svaret, om det också skulle bli ett slag; ty ovissheten blef outhärdligare för hvarje timme, som gick. Tanken sonen lemnade henne icke ett ögonblicks ro; hon kunde icke vara stilla, kunde icke stanna inomhus; hon måste ut, måste se menniskor, lif omkring sig.

Denna syster till Tapenes födde åt honom sonen Genubat, och Tapenes lät avvänja honom i Faraos hus; sedan vistades Genubat i Faraos hus bland Faraos söner.

Pastorn lyckönskade sonen och tackade för den erbjudna hjälpen, men frågade om sonen redan hade avgjord kallelse, att han bestämt sig! Kallelse? sade fadern. , det skall väl inte krävas strängt; man ser mycket folk som blir präster! De följdes åt framåt prästgården. Sonen och prästen voro snart i ett samtal, som fadern ej deltog i, ty han visste ej varom det handlade.

Ty såsom Fadern har liv i sig själv, har han ock givit åt Sonen att hava liv i sig själv. Och han har givit honom makt att hålla dom, eftersom han är Människoson. Förundren eder icke över detta. Ty den stund kommer, alla som äro i gravarna skola höra hans röst och ut ur dem: de som hava gjort vad gott är skola uppstå till liv, och de som hava gjort vad ont är skola uppstå till dom.

Jag hade lärt mig att älska honom sådan han varSonen hade böjt sig framåt och der låg som en stråle af glädje öfver hans ansigte: »Kände du det aldrig som om du hade något att förlåta honom?» »Förlåta? Nej... Jag har stått honom nära som en menniska kan komma den andra, jag har fått dela hans glädje och jag har fått dela hans sorger.

Dagens Ord

nidarfjället

Andra Tittar