Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


Hanna dolde ansigtet i sina händer och kämpade med den gråt, som våldsamt trängde sig fram. Han var icke värd att se hennes tårar, denne man, som var skuld till den sorg och bitterhet hon mottagit som sitt enda arf. Han hade stulit två menniskors lycka, skulle han nu komma och taga det dyrbaraste hon egde: friheten? Men hon var ju sin egen, han hade ingen rätt till henne .

Mamma väter lilla hjessan och tvättar ansigtet också, hvad säger du ? Se der. Men för all del, bli inte ledsen, det är redan gjordt. , hvem kommer der nu igen? Stäng dörren! Barnet är naket!" Maja Lisa var det, som stack in hufvudet genom köksdörren. "Frun, det kommer främmande från staden. De körde med två hästar in gården." "Herrar eller fruntimmer?" "Herrar.

Nedra läppen sköts fram med en trotsig blick, och hon gjorde sig styf som en gärdsgårdsstör. Något straff skulle Bella ha, som ville stoppa henne i sängen. När Bella det oaktadt bar henne mot dörren, satte hon i att tjuta af alla krafter och slog Bella i ansigtet med sina knubbiga händer. Bella tog en mycket allvarsam min sig, alldeles som mamma, och sade: Helmi, nu är du ej snäll.

"Jag tar af masken redan, eftersom menniskorna äro elaka," sade hon, i det hon blottade sitt ansigte. "Midt upp i ansigtet våga de väl inte säga sina dumheter." Nära derintill sutto några fruar, hvilka sågo underligt henne, liksom hade de någon tanke derunder, och flyttade sig sedan till en annan plats. "Var det för mig de flydde?"

Hennes synbara lugn verkade honom som en förolämpning som när man håller en spegel för ansigtet en menniska när vreden förvridit hennes drag. Han blef besinningslös som en sårad tjur. Han rusade blindt framåt framåt.

Och håret! ... slöjan föll till hälften öfver pannan, den röda flätan, som hängde ned ryggen, var halft upplöst... Ansigtet, blekt, med röda sminkfläckar, uttryckte en fullständig tanke-tomhet, att han icke kunde fatta, hur man släppt in denna galna menniska scenen. Han greps af medlidande, tenoren, och gick fram för att hjelpa henne.

Men om sommarn arbetade de ute, de andra, kunde han sitta hela dagen ensam vid fönstret, der hans bord stod. Han arbetade flitigt han kunde. Svart om fingrarne och brun i ansigtet, satt han med sylen och sömmade det starktluktande kalfskinnet. Men det gick sömnigt. Hans natur var .

Hon var om möjligt ännu mera tyst än eljes; och hon föreföll blek i månskenet, men de två vackra troskyldiga ögonen hade fått ett djupare uttryck, som om hon för första gången sett sitt eget lifsöde i ansigtet. Det började glesna bron, mostern svepte sig huttrande in i sin sjal och längtade efter sin varma säng, men hade icke hjerta att störa de unge.

han var hennes fästman, eller eljes bara en bekant. Gode Gud, välsigne lilla Helena, suckade Mari för sig sjelf; en Herrens engel är hon ännu, som förr hon var barn... Hon kände ej mer igen henne; men var det under? År hade gått, sedan hon sist hade sett henne, och helt säkert var hon grufligt förändrad. Hunger och brist lemna nog sina spår i ansigtet.

»Du ska' veta, att hon är en liten jakobin; och det är hennes stolthet», skrattade William. Samtalet var muntert och otvunget i hög grad; och modern var i sitt bästa humör. Också fröken Hagberg var tydligen i sitt esse. Plötsligen böjde hon sig fram, helt omotiveradt, och såg uppmärksamt fru Zimmermann rakt in i ansigtet.

Andra Tittar