Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


De tappre, de stolte unge männen, de jaga lika blixten sina snabba fålar. Hör huru svärden flyga med klang emot hvarandra. Leken blir ifrigare, der kämpa tvenne. Den ene bär sin spetssydda bindel öfver den långulliga mössan, fastbunden ned om lifvet. Han afkastar den, han afkastar sin skyddande burka, de hindra hans rörelser.

Ett godt tillfälle till placering skall snart erbjuda sig. Det lilla ni sparat samman skall visa sig vara grunden till en stor kredit, att ni kommer att häpna däröfver. Kapitalisterna hysa förtroende till den unge man som kan spara.

Det är »flygande holländarn»! svarar den unge grosshandlarn, som står till rors i en blårandig engelsk sticktröja.

Lotta jämkade sitt röda bomullsförkläde till rätta, torkade med ärmen bort något från ögat och gaf den lilla packlådan en stöt, att den låg mera symmetriskt, närmare brunnen. såg hon unge herrn ett enda ögonblick med en beundrande, djup, i skymningen skimrande blick.

Tag oljeflaskan och gjut olja hans huvud och säg: ' säger HERREN: Jag har smort dig till konung över Israel. Öppna sedan dörren och fly, utan att dröja gick den unge mannen, profetens tjänare, åstad till Ramot i Gilead. Och när han kom dit, fick han se härens hövitsmän sitta där.

Och etiopiern sade: »Mottag, min herre konung, det glädjebudskapet att HERREN i dag har dömt dig fri ifrån alla de mäns hand, som hava rest sig upp mot digKonungen frågade etiopiern: »Står det väl till med den unge mannen AbsalomEtiopiern svarade: » det med min herre konungens fiender och med alla som resa sig upp mot dig för att göra dig ont, såsom det har gått med den unge mannen.

Principalen har förtroende till den unge mannens omdöme och duglighet, tycker kanske att det är litet djärft af en kontorist att framställa något sådant, men säger till honom: »Sköt om den här saken, men passa att vi icke förlora något.

Och jag kan svära , att den man, som blev mitt olycksöde, aldrig kysst eller omfamnat mig och aldrig ha vi heller resonerat om annat än affären. Denna oavsiktliga förebråelse mot oss sårade mig en smula att jag sa: Du kan dock icke neka till, att både jag och händelserna varnat dig just för den unge mannen.

Den unge fursten talte: "I denna lugna boning, En dyr väninnas fristad, Af veka händer vårdad, Sin blomstersjäl min blomma Har vecklat ut i fägring, Hon lärt att känna mycket, Att lösa mången fråga; Ett vet likväl hon icke, Hvaraf min sällhet kommer, hennes kyss jag möter."

Stellan stod och betraktade sig själv i spegeln: Jo, ja, kanske För se jag vill att när unge herrn visar sig ute i officerssocieteten, ska varje linje i den här kostymen va som en annons: Ströms militär- och civilskrädderi. Det är det jag vill. Och vi ska lyckas. Med unge herr Petréus' figur, en blivande löjtnantsfigur, ska vi lyckas. Ja. Stellan rodnade.