Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


De trängde utan ansträngning genom märg och ben hos Svensson, och inbrottstjuven började önska, att han aldrig blivit född eller åtminstone fått när han var liten. När musiken äntligen slutat föreföll det Svensson, som om den varat i cirka sexton år, och med ett halvkvävt flämtande av lättnad kikade han åter ut. Herr Personi var sysselsatt med att gratulera sin elev.

Väl var man van vid en ganska variabel och kort rättegångsordning i skolan; men denna gång syntes knappast tecken till någon ordning. "Straffa mig icke för min olycka, herr rektor", sade han bevekligt; "det är nog tungt för mig att nödgas betala skadan redan." Vidare fick han icke säga.

"Hittills har herr hofmarskalken hållit sig till senare afdelningen af Ramido Marinesco och börjat vid slutet; hvad är meningen om den förra?" "Jo, märk, min vän, i den ser man i lif och handling, hvad det är, som Don Juan botgöraren ångrar och fördömer.

Nej låt oss älska vårt fosterland men icke göra riksdagen till en barnkammare, det är åtminstone min mening, herr redaktör. Sen får di regera som di vill. Var nu snäll och sätt detta i tidningen eller smit in en strof. Vill redaktören ha litet granna skärbönor, jag kommer till staden generar det intet. Vänligen Anders Andersson , Veingetorp n:r 7, adressen Stationen.

Jag har velat låta er sofva ut för att ha någon hjälp af er i dag; ty jag kan väl gissa, hvar ni kamperade i aftse." Sålunda tycktes hvarje hågkomst af gårdagens förtrytelse vara utplånad ur öfverstens sinne; men blotta påminnelsen om föregående afton verkade herr Gåsevinge vida kraftigare än utbrottet af hans gynnares onåd dagen förut.

Det var trollknappen, som herr Alrik kallade den, och han kunde sitta och stirra den långa stunder, fingra den, när ingen såg det, och när han var ledsen önskade han dra ut den, höra dånet och braket, som skulle uppstå när orgeln med sina tunga basalt-pelare störtade över honom och han fick en härlig, berömd död i sin ungdom, inför Angelikas ögon, och i Guds eget hus.

Men jag skall göra ett slut det här alldeles som jag gjorde slut den dumma historien med skogsfogdens dotter. Faber hade som alltid, husbonden bannade, stått med mössan i hand, tyst och vördnadsfull. Och varken hans hållning eller uppsyn förändrades, när han yttrade: Det var således husbond, som gjorde slut mellan mig och skogsfogdens Grädel? Herr Gruber hade förrått sin hemlighet.

Åh, gör inte sådana sura miner, du, jag skall inte förföra dig nu mer inte, jag håller mig allt till de andra herrarne. Hon skrattade för full hals, tänderna glimmade och groparne i kind och haka voro djupare än förr. Herr Adolf log ett blekt löje och såg motsträfvigt henne. Du har blifvit fet, du, Nadja. Och du mager, din gamla kratta! Du har tagit värfning och har hårda dar, hvasa?

Men han åt lite. Ett käx, ett par sardiner, ett glas rhenskt, det var nog. Herr Vickberg kunde således hederligt sätt allt, vad han behövde. Hans vindskammarproduktion var icke avsedd för världsmarknaden.

Mademoiselle herr abbé, vill ni icke taga plats? Han gjorde en lätt rörelse med handen, i

Dagens Ord

hertigs

Andra Tittar