Vietnam or Thailand ? Vote for the TOP Country of the Week !


De skilja sig ett särdeles tilltalande sätt från de fina medlemmarna af familjen Newcome. Skildringen af detta mycket aktningsvärda, ganska sympatiska och helt litet löjliga par är rolig. Den är lyckad: här har Benson gifvit två karaktärer, som visserligen inte förefalla nya inte förutsätta något särskildt märkligt förråd af människobildande fantasi men hvilka stanna i minnet.

»Men kan du inte allvarsamt föreställa kräket, att vi ej förmå göra något för dess framtidfrågade hon, ängsligt blickande tillbaka öfver sin skuldra. »Framtiden rör mig ej en smula länge vi äro i Norge. Den nye kamraten är, som du ser, prydd med sådana tecken, hvilka utvisa vissa farliga egenskaper, men som samma gång antyder en högre förtroendepost hos sina likar.

Omdömet fördunklas, han förlorar sinnet för proportionerna, och han kastar sig ut i företag, hvilka över aevne. Högmodet har vaknat.

De sjuhundra millioner i guld, som nu äro i omlopp ute och hvilka utgöra basis för allting, skola snart försvinna, kreditbyggnaden, som uppförts därpå, rubbas, och massan af folket tvingas att emottaga silfverdollars, värda endast sjuttioåtta cents, i stället för att som nu kunna inlösas med guld och alltid värda etthundra cents.

Det närmaste land, en seglare från vår fastställda punkt kunde hinna, utgjordes af tvenne stora holmar, båda förut till namnet bekanta för läsaren, nämligen Rönnskär och Långö, hvilka en sträckning af två dryga mil utbredde en till utseendet oafbruten, rak och kal strand mot hafvet.

Men hvilka "vi"? Beklagligtvis utgår, såsom ofvan antydts, endast en mindre del af utgifterna för emigranternas uppfostran ur det allmännas kassor, under det större delen af denna egendomliga pålaga, såsom det ofta plägar ske, drabbar just dem, hvilka minst äro i stånd att bära den.

Till dem hörde den nyare naturforskningens fader Linné, den namnkunnige kemikern Bergman, mineralogen och kemikern Wallerius, fysikern Wilcke, mineralogiens reformator Cronstedt, för att ej nämna flere, hvilka alltid skola i tacksamt minne förvaras, länge forskning och vetenskap äras.

När massorna i Storbritannien inse huru tungt de äro beskattade i jämförelse med Förenta staternas arbetare, komma de antagligen att framställa kraf billigare tullsatser sådana artiklar, hvilka komma under rubriken: lifsförnödenhter framför allt ett tullfritt frukostbord.

Det gjorde bodägaren detsamma, om han gaf farmaren te eller kaffe, filtar eller en höräfsa; icke heller gjorde det honom något hvilka artiklar han emottog af farmaren, hvete eller korn eller potatis, bara han kunde skicka dem till staden och annat i stället. Farmaren kunde äfven aflöna sina tjänare genom anvisningar saker i boden.

Och att grund af ett eller annat uttryck uti Jesu profetiska tal söka bevisa, t. ex att Herren icke kan komma när som helst, är alldeles obefogadt. Ett sådant uttryck kan ju syfta den tredje klassen, de judetroende under vredestiden, till hvilka de judetroende under Jesu tid före hans död voro förelöpare.

Dagens Ord

nidarfjället

Andra Tittar